Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://psoniszczecin.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSONI Koła w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Skany dokumentów w formacie PDF i DOC opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Pliki wideo opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-27.

Skróty klawiaturowe

 • Szybka nawigacja do sekcji strony (nagłówka, treści, stopki) za pomocą klawisza tabulacji (TAB).
 • Nawigacja po odnośnikach za pomocą tabulacji (TAB).
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Karpiejczyk, biuro@psoniszczecin.org.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 426 81 97 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Rostockiej

ul. Rostocka 125
71-771 Szczecin

Budynek przy ul. Hożej

ul. Hoża 32
71-699 Szczecin

Budynek przy ul. Orzechowej

ul. Orzechowa 1
71-380 Szczecin

Budynek przy ul. Wieniawskiego

ul. Wieniawskiego 25
71-130 Szczecin

Budynek MZAZ przy ul. Spełnionych Marzeń

ul. Spełnionych Marzeń 3
72-003 Dobra

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://psoniszczecin.org.pl/o-nas/#opis-dzialalnosci-etr
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://psoniszczecin.org.pl/o-nas/#opis-dzialalnosci-pjm
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..