Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Deklaracja dostępności strony internetowej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSONI Koła w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty w formacie PDF i DOC opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Wyłączenia

 • Pliki wideo opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe i udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Szybka nawigacja do sekcji strony (nagłówka, treści, stopki) za pomocą klawisza tabulacji (tab)
 • Nawigacja po odnośnikach za pomocą tabulacji
 • Dostępne przełączniki rozmiaru tekstu, wersji kontrastowych
 • Możliwość wysłania wiadomość przez formularz kontaktowy
 • Możliwa komunikacja za pomocą chatu tekstowego
 • Możliwa komunikacja za pomocą wideorozmowy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Włodarczak.
 • E-mail: psoni@artsmedia.pl
 • Telefon: 884306484

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przewodnicząca Zarządu Koła
 • Adres: ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
 • E-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl
 • Telefon: +48 91 426 81 97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.