Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

I. OGÓLNA INFORMACJA O PLACÓWCE

Centrum Małego Dziecka jest niepubliczną specjalistyczną placówką powołaną i prowadzoną od 01.10.2017r. przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Siedziba Centrum Małego Dziecka mieści się w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125, a obszar działania obejmuje gminę Miasto Szczecin oraz województwo zachodniopomorskie.

W strukturze Centrum Małego Dziecka działają:

1) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (w szczególności do 3 r.ż.),

2) Wczesna Interwencja, powołana w 1978 r., prowadząca:

 • wieloprofilową kompleksową diagnozę dokonywaną przez zespół specjalistów: lekarze: pediatra, neurolog, psychiatra, ortopeda oraz pedagodzy, psycholog, rehabilitanci.

 • szeroko pojętą rehabilitację i stymulację psychoruchową przygotowaną na podstawie zindywidualizowanego programu terapeutycznego, odbywającą się w ramach zajęć indywidualnych oraz grupowych.

 • instruktaż dla rodziców w zakresie budowania i propagowania niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, intelektualnych i społecznych małych dzieci.

 • budowanie i propagowanie spójnego systemu wsparcia dla rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 • podnoszenie kompetencji rodzicielskich, wymiana doświadczeń w zakresie postępowania wychowawczego wobec dziecka z niepełnosprawnością realizowana w toku zajęć grupowych, spotkań indywidualnych ze specjalistami.

II CELE PLACÓWKI

 • Centrum Małego Dziecka przeznaczone jest dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i niepełnosprawnych, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi od urodzenia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 lat;

 • Celem Centrum Małego Dziecka jest:

  • zapewnienie wielospecjalistycznej, interdyscyplinarnej, międzyresortowej opieki służącej wczesnemu wspomaganiu rozwoju niepełnosprawnego dziecka,

  • podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, o których mowa w ust 1.

  • wsparcie rodziców i opiekunów niepełnosprawnego dziecka w realizacji obowiązków domowych,

  • wsparcie rodziców i opiekunów niepełnosprawnego dziecka w podejmowaniu i utrzymywaniu aktywności zawodowej,

  • umożliwienie rodzicom i opiekunom niepełnosprawnego dziecka łączenie pracy ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,

  • zapewnienie informacji o dostępnych formach wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko,

  • poprawa jakości życia dzieci, o których mowa w ust 1 poprzez działanie na rzecz ich lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz zapobieganie pogłębiania się ich niepełnosprawności, a także postępowanie podtrzymujące i edukacyjne w stosunku do dziecka i jego rodziny.

Cele realizowane są poprzez:

 • wieloprofilową, międzyresortową, kompleksową diagnozę wykonywaną przez zespół specjalistów: lekarzy (pediatra, psychiatra, ortopeda), pedagogów i rehabilitantów,

 • rehabilitację i stymulację psychoruchową prowadzoną na podstawie zindywidualizowanego programu terapeutycznego, w ramach indywidualnych oraz grupowych zajęć,

 • instruktaż dla rodziców w zakresie budowania i propagowania niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez rozwijanie ich umiejętności komunikacyjnych i intelektualnych,

 • budowanie i propagowanie spójnego systemu wsparcia dla rodzin,

 • podnoszenie kompetencji rodzicielskich.

Adres placówki:
Szczecin, ul. Rostocka 125
tel. 91 42 68 197, 91 42 68 198