Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Opis działalności PSONI Koła w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, zwane dalej PSONI Koło w Szczecinie działa od 1964 roku (1964 rok – utworzenie Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD w Szczecinie). Jest organizacją pozarządową, non – profit.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Przeciwstawiając się dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz walcząc o pełne ich włączenie w główny nurt życia PSONI Koło w Szczecinie stworzyło jedyny w skali kraju kompletny system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości w postaci placówek:

1. Ośrodek Oparcia Społecznego – który istnieje od 1995 r i prowadzi bazę danych o 650 rodzinach z niepełnosprawnością intelektualną oraz serwis informacyjny, monitorujący ich losy i potrzeby oraz realizuje poradnictwo, pomoc pedagogiczną, prawną oraz socjalną. W ramach ośrodka działa Klub Młodzieży i Dorosłych, Klub Rodziców, Orkiestra Perkusyjna Gamelan.

2. Centrum Małego Dziecka – powołane i prowadzone od 2017 r., w miejsce Ośrodka Wczesnej Interwencji powołanego w 1978 r. Przeznaczone dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i niepełnosprawnych, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi od urodzenia. W strukturze placówki działają: 1) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (w szczególności do 3 r.ż.), 2) Wczesna Interwencja, powołana w 1978 r. Zajmuje się diagnozą i wczesną rehabilitacją medyczną dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz wdrażaniem ich rodziców do jak najwcześniejszej, kompleksowej i ciągłej stymulacji rozwoju.

3. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy z oddziałem przedszkolnym utworzony w 1989 r. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi kalectwami w wieku realizacji obowiązku szkolnego. Dodatkowo dzieci objęte są opieką w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek zajmuje się realizacją obowiązku szkolnego na podstawie indywidualnych programów edukacyjnych.

4. Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony w 1993 r. Zapewnia pobyt 70 osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Zadaniem WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przysposobienie do pracy tych osób.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy utworzony w 2002 r. – obecnie zapewnia dzienny pobyt 56 dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańcom miasta Szczecin, z ofertą wspomagania aktywności i podtrzymywania umiejętności koniecznych w codziennym życiu. Celem ośrodka jest rehabilitacja społeczna.

6. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej utworzony w 2013 r. Obecnie zatrudnia 236 osób, w tym 175 osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Szczecina i powiatu polickiego. Jest miejscem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowuje osoby z niepełnosprawnościami do życia w otwartym środowisku.

7. Mieszkanie Chronione prowadzone od 2003 r, obecnie dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną mające na celu stworzenie warunków optymalnie samodzielnego i niezależnego życia.

8. Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy powołany w 2003 r., realizujący zadania w postaci organizacji szkoleń profesjonalistów zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców i opiekunów oraz seminariów i wykładów edukacyjnych.

PSONI Koło w Szczecinie utrzymuje także stałą międzynarodową współpracę z bliźniaczymi organizacjami: w Niemczech, Francji, Danii, Szwecji, Holandii.

 


Opis działalności w PJM


Opis działalności w tekście łatwym do czytania (ETR)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie znajduje się przy ulicy Rostockiej 125 w Szczecinie.
Stowarzyszenie od dawna pomaga osobom niepełnosprawnym.
Dba o godność i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.
Pomaga być aktywnym i samodzielnym.
Wspiera ochronę zdrowia i pomaga rodzinom osób niepełnosprawnych.
Możesz skorzystać z pomocy ośrodków, które prowadzi Stowarzyszenie:

Ośrodek Oparcia Społecznego

Ośrodek zbiera informacje o rodzinach z niepełnosprawnością intelektualną.
Tutaj znajdziesz pomoc pedagoga i prawnika.

W Ośrodku działa:

  • Klub Młodzieży i Dorosłych
  • Klub Rodziców
  • Orkiestra Perkusyjna Gamelan

Centrum Małego Dziecka

Ośrodek dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością

W Centrum działa:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – jest to ośrodek dla dzieci 3 lat
  • Wczesna Interwencja – zajmuje się rehabilitacją dzieci

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy z oddziałem przedszkolnym

Tutaj uczą się dzieci niepełnosprawne.
Każde dziecko może mieć swoje zajęcia edukacyjne.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Zapewnia pobyt 70 osobom niepełnosprawnym.
Zadaniem jest rehabilitacja i przygotowanie do pracy.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ośrodek ma 56 miejsc dla osób dorosłych.
Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze Szczecina.

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej

Ośrodek zatrudnia wielu pracowników niepełnosprawnych ze Szczecina i powiatu polickiego.

Mieszkanie Chronione

Ma 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Mieszkanie Chronione jest przygotowane do samodzielnego i niezależnego życia.

Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy

Ośrodek szkoli opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną