Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023-2027” jest finansowane ze środków otrzymanych
od Gminy Miasto Szczecin.

I. OGÓLNA INFORMACJA O PLACÓWCE

Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie jest specjalistyczną placówką niepubliczną, powołaną w 2002 r., przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy Miasto Szczecin. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego działającą od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, z przerwą 15 dni roboczych w roku.

W ramach Programu  kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w dniu 1 września 2019 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzechowej 1 w Szczecinie uczęszcza 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu znacznym ze sprzężeniami.

Obecnie ŚDS liczy 56 uczestników, zatrudnieni pracownicy to instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, pomoce instruktorów terapii zajęciowej, psycholodzy, kierownik i obsługa administracyjna.

Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia wszelkie wymogi Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a także standardy Unii Europejskiej.

II. CELE PLACÓWKI

Celami Środowiskowego Domu Samopomocy są:

 • Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie życia oraz poczucie więzi z ludźmi, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji, bez konieczności zrywania więzów rodzinnych.
 • Utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej.
 • Wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, bezpieczeństwa i sensu życia.
 • Podtrzymywanie i rozwój sprawności motorycznej i psychomotorycznej.
 • Rozwój gotowości i umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu, porozumiewania się w formie werbalnej i alternatywnej oraz samodzielności w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się.
 • Poprawa sprawności w funkcjonowaniu w codziennym życiu w miejscu zamieszkania, w ŚDS oraz w środowisku lokalnym (integracja).
 • Podtrzymywanie umiejętności szkolnych i rozwój poznawczy (zainteresowanie i rozumienie siebie i otoczenia, związków przyczynowo- skutkowych, przewidywanie i inne przejawy myślenia).
 • Rozwój umiejętności sensownego, aktywnego życia.
 • Opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych.
 • Ochrona praw i interesów osób korzystających z usług.
 • Poradnictwo dla rodziców i opiekunów, pomoc we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w osiąganiu i praktykowaniu samodzielności życiowej.

Wyznaczone cele Środowiskowego Domu Samopomocy realizowane są w szczególności przez:

 1. Odpowiednie traktowanie i kształtowanie relacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną opartych na:
 • szacunku,
 • partnerstwie,
 • akceptacji,
 • indywidualnym podejściu uwzględniającym mocne strony uczestnika,
 • wymaganiach uwzględniających możliwości rozwoju,
 • tworzeniu warunków, egzekwowaniu i nagradzaniu przejawów samodzielności we wszystkich sferach,
 • tworzeniu warunków rozwoju, poczucia tożsamości i zachowań odpowiednich do wieku życia.
 1. Tworzenie sytuacji stymulujących rozwój form komunikowania się niewerbalnego i werbalnego.
 2. Trening z zakresu umiejętności społecznych, praktykowanie kontaktów ze środowiskiem.
 3. Terapię zajęciową ( zarówno formy twórczej ekspresji, rzemiosła jak i elementy pracy usługowej i wytwórczej).
 4. Edukację ustawiczną, w tym umożliwienie przeżycia różnych sytuacji i ról zazwyczaj niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, często traktowanych w sposób nadopiekuńczy.
 5. Różne formy rekreacji, także korzystanie z form ogólnodostępnych.
 6. Udział w życiu społeczności lokalnej, zwłaszcza w życiu kulturalnym, religijnym, kultywowaniu tradycji itp.
 7. Pielęgnację w razie potrzeby, praktyczną realizację różnych form dbałości o swój wygląd i zdrowie.
 8. Poradnictwo i pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu ich spraw życiowych.
 9. Poradnictwo i wsparcie dla opiekunów i rodziców.
 10. Żywienie oraz transport według indywidualnych potrzeb i zasad zawartych w odrębnych przepisach.

III. ZAJĘCIA REALIZOWANE W PLACÓWCE

Formy zajęć realizowanych w ramach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy:

 1. Seminaria, w których udział biorą wszyscy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Odbywają się codziennie przez cały rok i trwają ok. 1 godz. dziennie.

Podczas seminariów poruszane są następujące tematy:

 • Geografia świata, Europy, Polski.
 • Pojęcia kalendarzowe (pory roku, miesiące, daty, dni tygodnia).
 • Prawa i obowiązki uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Prawa człowieka.
 • Dokumenty osobiste, załatwianie spraw w odpowiednich urzędach.
 • Święta, obrządki, tradycje polskie.
 • Topografia miasta, ciekawe miejsca turystyczne i kulturalne.
 • Kultura osobista, zachowanie w miejscach publicznych.

Tematy seminariów są dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników, pór roku, okoliczności kalendarzowych i wydarzeń w życiu uczestników. Poruszane są również zagadnienia związane z funkcjonowaniem uczestników w placówce.

 1. Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, który obejmuje zajęcia w środowisku lokalnym oraz w placówce. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wykonują czynności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania (sprzątanie, gotowanie, czynności samoobsługi).
 2. Trening komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, który polega na nawiązywaniu dialogu ze współuczestnikami, podtrzymywaniu rozmowy, nabywaniu dobrych manier.
 3. Trening rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze złością, który obejmuje wyuczenie oraz pokazanie technik relaksacji, odprężenia emocjonalnego.
 4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, który pokazuje jak można aktywnie spędzić wolny czas, wskazuje miejsca użytku publicznego oraz miejsca, gdzie można aktywnie wykorzystać czas wolny ( kino, muzeum, biblioteka, teatr).
 5. Zajęcia indywidualne prowadzone przez psychologa i terapeutów zgodnie z indywidualnym planem wsparcia dla każdego z uczestników.
 6. Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego. Obejmują naukę przygotowania drobnych posiłków, deserów, parzenia herbaty, itp.
 7. Działania kulturalno – rozrywkowe.
 8. Zajęcia indywidualne oraz warsztaty przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym i wypełniania ról społecznych w tym zawodowych, rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku chronionym i otwartym rynku pracy.
 9. Zajęcia fizjoterapeutyczne i ruchowe.
 10. Poradnictwo i wsparcie  dla rodziców i opiekunów.

Adres placówki:
Szczecin, ul. Rostocka 125
tel. 91 42 68 197, 91 42 68 198, wew. 114

Adres placówki:
Szczecin, ul. Orzechowa 1
tel. 91 45 26 106

Kierownik placówki:
Konrad Piskorz