Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

I. OGÓLNA INFORMACJA O PLACÓWCE

Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie jest pozaszkolną niepubliczną placówką szkolenia, dokształcania i doskonalenia osób uczestniczących w organizacji procesu wychowania, nauczania, terapii, rewalidacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, przygotowania do pracy i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, powołaną w 2003 r.

Działalność szkoleniowa ośrodka polega na organizacji kursów, seminariów, staży zawodowych, warsztatów szkoleniowych, treningów, konferencji, wykładów oraz samokształcenia kierowanego.

II. CELE PLACÓWKI

Celem ośrodka jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dokształcanie oraz doskonalenie w formach pozaszkolnych w zakresie organizacji procesu wychowania, nauczania, terapii, rewalidacji, ochrony zdrowia, przygotowania do pracy, poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz pozyskiwania środków na ich realizację.

Cel ten jest realizowany przez:

 • organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów, staży zawodowych, konferencji, wykładów, warsztatów, kursów kwalifikacyjnych, szkoleń dla nauczycieli , wychowawców, kierowników, wolontariuszy i innych osób uczestniczących w nauczaniu, wychowaniu, terapii dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością, w tym intelektualną,
 • szkolenia specjalistyczne i metodyczne, w tym z dziedziny przygotowywania projektów programów pomocowych Unii Europejskiej,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizowania i współpracy środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu organizacji systemu pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom dla pracowników samorządów lokalnych,
 • organizowanie szkoleń i warsztatów wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjnych krajowych i zagranicznych partnerów, w tym ze szkołami wyższymi,
 • opracowywanie modułów programów i prowadzenie szkoleń dla określonych zawodów lub specjalności dotyczących wspierania osób z różnymi stopniami niepełnosprawności w różnych systemach edukacji, rehabilitacji i rewalidacji,
 • opracowywanie publikacji oraz materiałów dydaktycznych służących samokształceniu kierowanemu,
 • organizowanie szkoleń i warsztatów mających na celu promocję sprzętu specjalistycznego do kształcenia osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie i upowszechnianie informacji z zakresu prowadzonej działalności.

Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy wpisany jest:

 • do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie pod numerem: KO-V-4019/LR/9/03,
 • do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod numerem: 2.32/00029/2015.

Adres placówki:
Szczecin, ul. Rostocka 125
tel. 91 42 68 197, 91 42 68 198

Dyrektor placówki:
Barbara Jaskierska