Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

I. OGÓLNA INFORMACJA O PLACÓWCE

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy istnieje w Szczecinie od 1989 r. jako jeden z pierwszych w kraju, jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat.

OREW oferuje kompleksową, wielodyscyplinarną edukacyjno – rehabilitacyjno – terapeutyczną pomoc dostosowaną do stanu psychofizycznego podopiecznych.

II. PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ:

 • edukacja – realizacja obowiązku przedszkolnego i szkolnego,
 • koła zainteresowań,
 • konsultacje lekarskie,
 • rehabilitacja i terapia,
 • wielospecjalistyczna diagnoza,
 • wspieranie rodziny,
 • opieka i pielęgnacja,
 • konsultacje i szkolenia dla rodziców.

W ośrodku podopieczni realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie:

 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • wychowania przedszkolnego (dzieci w wieku od 3 r.ż. do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego )
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 • szkoły podstawowej
 • gimnazjum
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

III. ORGANIZACJA I FORMY PRACY MERYTORYCZNEJ:

 • zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i edukacyjno – wychowawcze prowadzone są w oparciu o indywidualne programy nauczania, w których tworzeniu biorą udział, zarówno specjaliści, jak i rodzice dziecka;
 • edukacja prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych; stosuje się nauczanie całościowe, zintegrowane i oparte na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata dobierając metody, techniki i formy pracy do indywidualnych potrzeb i tempa rozwoju dziecka;
 • realizowany przez uczniów program włączona jest także terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, zabiegi fizykalne (np. masaż, hydroterapia, itp.), muzykoterapia i katecheza;
 • uczniowie objęci są stałą opieką lekarską i pielęgniarską;
 • organizowane są imprezy integracyjne ze środowiskiem lokalnym; podopieczni uczestniczą w imprezach kulturalnych, sportowych, festynach i zabawach okolicznościowych;
 • na terenie ośrodka organizowane są zespołowe formy aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej.

Klasa Przysposabiająca do Pracy jest najnowszą formą działalności edukacyjnej naszego ośrodka, która powstała na bazie współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Szczecinie. W ramach porozumienia z tą placówką od roku szkolnego 2007/2008 w OREW funkcjonuje klasa, której uczniowie realizują program autorski zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowując się w ten sposób do pełnienia różnych ról społecznych oraz, na miarę swoich możliwości, autonomicznego i aktywnego życia.

IV. FORMY PRACY W OREW:

 • zajęcia z zakresu samoobsługi obejmujące naukę jedzenia, mycia, ubierania oraz treningu czystości
 • zajęcia z zakresu komunikowania się obejmujące naukę komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz naukę wykorzystania do komunikowania się słowa pisanego
 • zajęcia z zakresu uspołeczniania obejmujące naukę nawiązywania kontaktów z otoczeniem, naukę zabawy indywidualnej i w grupie rówieśniczej, naukę samodzielnego organizowania czasu wolnego oraz naukę radzenia sobie w prostych sytuacjach życia codziennego,
 • zajęcia z zakresu usprawniania dużej i małej motoryki.

V. METODY PRACY STOSOWANE W OŚRODKU:

 • Glottodydaktyka,
 • Elementy Metody Dobrego Startu,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
 • Muzykoterapia,
 • Komunikacja Alternatywna ,
 • Terapia Tomatis,
 • Terapia Biofeedback,
 • Logorytmika,
 • Terapia Ręki,
 • Stymulacja Polisensoryczna,
 • Metoda Knill’ów,
 • Stymulacja Specjalna,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Kinezjologia Edukacyjna,
 • Kinezyterapia indywidualna i grupowa ( w tym z wykorzystaniem urządzeń do nauki chodzenia InnoWalk PRO, Orteza Dynamiczna Dunag-2, itp.),
 • Fizykoterapia (masaż klasyczny i Shantala, hydroterapia, magnetoterapia, elektrolecznictwo, krioterapia).

W ramach kół zainteresowań uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego realizują programy nauki pływania , hipoterapii, poznają tajniki technologii informatycznych , rozwijają swoje talenty aktorskie przygotowując różne przedstawienia teatralne. Członkowie kół zainteresowań współtworzą plan zajęć , prezentują swój dorobek na różnych przeglądach i imprezach integracyjnych. Pokazują swoje umiejętności i repertuar rodzicom i innymi ośrodkom dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci w normie intelektualnej.

VI. KADRA MERYTORYCZNA OŚRODKA:

 • pedagodzy o specjalności oligofrenopedagogika,
 • tyflopedagodzy,
 • logopedzi, neurologopedzi
 • muzykoterapeuta,
 • fizjoterapeuci,
 • katecheta,
 • pielęgniarka, ratownik medyczny
 • specjaliści Integracji Sensorycznej,
 • lekarze różnych specjalności (pediatra, , psychiatra oraz lekarz rehabilitacji medycznej),
 • personel wspomagający (pomoce nauczycieli)

Ośrodek czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.30.

Adres placówki:
71-771 Szczecin, ul. Rostocka 125
tel.: 91 42 68 197, 91 42 68 198
Fax: 91 42 69 268

Dyrektor placówki:
Katarzyna Michno