Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Curriculum Vitae

Barbara Jaskierska z domu Rejment
córka Janusza i Wieńczysławy
urodzona 01.04.1946 w Łowiczu
 
Wykształcenie
1965-1970 Politechnika Szczecińska Wydział Elektryczny
uzyskany tytuł – mgr inż.
2008-2010 Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego z pedagogiki ogólnej i szkolnej – Uniwersytet Szczeciński
 
Praca zawodowa
1970 – 1975 Okręgowe Laboratorium Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie
1970 – 1990 Politechnika Szczecińska, Instytut Okrętowy
1990 – nadal Emeryt EWK z uwagi na dziecko – inwalidę I grupy od dzieciństwa.
   
Kwalifikacje
  Dyplom zdania egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.
  Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001:2000
  Certyfikat uczestnictwa w kursie: „Zamówienia publiczne w Polsce w zakresie organizacji przetargów w samorządzie terytorialnym” organizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Szkolenia Administracji.
  Certyfikat „Odpowiedzialność i zadania samorządu w organizacji ochrony zdrowia” wydany przez Międzynarodową Szkołę Menedżerów w Warszawie.
  Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Unia Europejska – Polska w procesie akcesyjnym”
  Certyfikat „The National Democratic Institute For International Affairs” – UK Budowanie Demokracji
  Certyfikat   “ Inclusion Europe – Poszanowanie Praw Człowieka”
  Certyfikat „Pozyskanie funduszy z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego”
  Uprawnienia trenera Ministerstwa Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej w zakresie wprowadzania Ustawy O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 Praca społeczna
1978 – 1991 Przewodnicząca Zarządu Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie
1981 – 1991 Członek Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie
1991 – 1995
2003 – 2004
Członek   Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym   – Warszawa
1991 – nadal Przewodnicząca Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Czynna praca „Pro Publico Bono” na rzecz osób z niepełnosprawnością   intelektualną i ich rodzin – stworzenie pierwszego w   kraju pełnego systemu wsparcia rodziny, wczesnej interwencji, edukacji, rehabilitacji społecznej. 

–   Utworzenie placówek do realizacji zadań systemowych:

 • Centrum Małego Dziecka, w którego strukturze działają:
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
  • Wczesna Interwencja.
 • Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego,
 • Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • Ośrodka Oparcia Społecznego (pomoc prawna, wsparcie rodzin),
 • Międzygminnego Zakład Aktywności Zawodowej
 • Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego.
 • Mieszkania Chronionego.

– ponad 30 lat pracy na rzecz tworzenia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym udział w pracach legislacyjnych na rzecz zmian w ustawodawstwie polskim dotyczącym edukacji, rehabilitacji oraz pomocy społecznej

1998 – 2002 Radna Rady Miasta Szczecina 

 • Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Członek Komisji Edukacji

Współtwórca Strategii Rozwoju Miasta Szczecina oraz Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych

2003 –   2007 Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
2004 – 2006 Członek Regionalnego Komitetu Sterującego ZPORR
2008 – 2013 Członek Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
2011 – 2013 Członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2011 – nadal Członek Miejskiego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin
2012 – 2014 Członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2014 – 2016 Członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 – 2019 Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2016 – nadal Członek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów dotyczących włączania i uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.
1997 „Pensjonat Krótkiego Pobytu” projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Phare Dialog Społeczny 1997
2002 „Rodzina Rodzinie”. Wsparcie rodziny z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością z rejonów o wysokim bezrobociu i braku możliwości dostępu do specjalistycznych usług medycznych, socjalnych i bytowych. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Phare Access 1999
2003 „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością intelektualną” projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Phare Access 2000
2003 „Niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwiązania prawne i praktyka” projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Phare Access 2000
2004 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez przygotowanie osób z niepełnosprawnością   intelektualną do pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej” ” projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach – Phare 2001 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego” Średnie Dotacje
2004 „Galeria ptaków zagrożonych wyginięciem” projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Phare 2001 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, Małe Dotacje
2004 „Europejski model społeczny – zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Przykłady dobrej praktyki krajów EU oraz promowanie inicjatyw wspólnotowych„ projekt dofinansowany z Komisji Europejskiej – Generalnej Dyrekcji ds. Edukacji i Kultury
2006-2008 „Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele” – projekt partnerski z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie projekt dofinansowany   ze   środków EFS
2006-2009 „Kultura i sztuka jako sposób wspierania niepełnosprawnych osób w   byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywnie w życiu społecznym” – finansowany ze środków programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Grundtvig II
2010-2013 „Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej” projekt kluczowy realizowany w ramach RPO WZ 2007-2013
2011-2012 „Zakład Aktywności Zawodowej – partner osoby niepełnosprawnej w integracji” – projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL
2011-2014 Budowa Mieszkań Chronionych dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną- projekt współfinansowany w 25 % z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego
2012-2015 Aktywne życie- integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
2013-2014 Droga do pracy – wsparcie, aktywizacja Zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL.
Odznaczenia i wyróżnienia
1983 Odznaka „Przyjaciel Dziecka”
1984 Srebrny Krzyż Zasługi
1984 Złota Odznaka Zasłużonego Działacza TPD
1991 Medal za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego
1995 Nieprzeciętni „Głosu Szczecińskiego”
1997 Odznaka „Gryf Pomorski”
1998 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1998 Doroczna nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
2000 Medal „Fideliter et Constanter” (Wiernie i Wytrwale) PSOUU
2000 Tytuł „Samarytanin 2000”
2000 Doroczna nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2004 Medal za Zasługi dla Miasta Szczecin
2005 Odznaka Specjalna „Przyjaciel Dziecka” ZG
2009 Złota Honorowa Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego
2012 Tytuł „Najlepsza Inwestycja w człowieka 2011” w ramach organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogólnopolskiego konkursu „Dobre Praktyki EFS 2011”
2012 Dyplom BENEMERENTI („dobrze zasłużonym”) nadany przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego
2013 Krzyż Oficerski Orderu odrodzenia Polski
2013 Nagroda Gazety Wyborczej – Szczupak 2013 za utworzenie i wybudowanie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej.
2014 Medal PRO Publico Bono – wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które całe swoje życie poświęcają na bezinteresowną pomoc innym.
2014 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Szczecinie nagrodzone przez Unię Europejską – Narodowy Laureat Europejskiej
Nagrody promocji Przedsiębiorczości w 2014, a projekt pn. Budowa i Wyposażenie
Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej został wiceliderem w kategorii
Przedsiębiorczość odpowiedzialna wspierająca włączenie społeczne
2014 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Szczecinie – Laureat krajowej edycji Konkursu Europejskie Nagrody promocji
przedsiębiorczości 2014 za projekt budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu
Aktywności Zawodowej
2014 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Szczecinie
Drugie miejsce w II edycji konkursu „Róża promocji” na najlepiej przeprowadzone
działania promocyjne projektów finansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za promocję projektu „Budowa
i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej
2015 Honorowy tytuł Mecenas Osób Niepełnosprawnych- nadany przez Urząd Miasta Szczecin
2015 Nagroda Św. Kamila – dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Kolo w Szczecinie jako wyraz wdzięczności tym, którzy z wielką i troską
i bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin oraz
stają się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich
praw
2016 Statuetka „Brzdąc 2016” – nagroda przyznawana przez dzieci, tym, którzy na rzecz dzieci działają
2019 Wyróżnienie w kategorii “Lodołamacz Specjalny” przyznane w ramach konkursu LODOŁAMACZE 2019 organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej przy wsparciu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
2020 Nagroda specjalna Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne
oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej
2021 Odznaka Primus in Agendo przyznana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej . Odznaka ta jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postaw, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć, innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.