Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie publiczne pn.: „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.


Zadanie polega na objęciu dzieci niepełnosprawnych specjalistyczną opieką i szeroko pojętą rehabilitacją, jako sposób rozwiązywania ich problemów, poprzez specjalnie dobrane bloki zajęć terapeutycznych. Celem podejmowanych przez nas działań jest pobudzanie procesów poznawczych, intelektualnych, motorycznych dzieci, tak, aby osiągnęły jak największą samodzielność, komunikatywność i możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Terapie przeprowadzą wieloletni pracownicy PSONI Koło w Szczecinie, którzy wykorzystają różnorodne formy i metody w kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i wieloraką niepełnosprawnością. Dobór tych form i narzędzi w zajęciach będzie dostosowany do możliwości danego beneficjenta, jego ograniczeń i niepełnosprawności, co pozwoli zaspokoić potrzeby beneficjentów zadania i wspierać ich nieharmonijny rozwój psychoruchowy. Zajęcia poprowadzą: fizjoterapeuci, pedagog, logopeda, psycholog, muzykoterapeuta.

Miejsce realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w Centrum Małego Dziecka – placówce Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Rostockiej 125.

Grupa docelowa

Grupą docelową zadania będzie 20 dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym które mają utrudniony dostęp do placówek nakierowanych na kompleksowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne oraz ich rodziny, którym brak wsparcia i wiedzy w wychowywaniu dzieci z nieprawidłowym rozwojem – mieszkańcy Szczecina. Beneficjenci zadania to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które ze względu na swoją złożoną niepełnosprawność, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, wymagają profesjonalnej, kompleksowej i wczesnej rehabilitacji społecznej i medycznej oraz odpowiednio dobranej do potrzeb i możliwości terapii. Wsparciem obejmiemy całe rodziny, aby mogły realizować różne cele życiowe i potrafiły budować realną perspektywę rozwoju swojego dziecka. Grupą docelową zadania będą również ich rodzice/opiekunowie, którzy nauczą się podejmowania odpowiednich działań nakierowanych na niepełnosprawność dziecka.

Termin realizacji zadania:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.