Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Miejscem realizacji zadania będzie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie.

Grupą docelową zadania będzie 20 dzieci w wieku do 7 roku życia z wieloraką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym oraz ich rodziny – mieszkańcy Szczecina z orzeczoną niepełnosprawnością, które ze względu na swoją złożoną niepełnosprawność, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, wymagają profesjonalnej, kompleksowej i wczesnej rehabilitacji społecznej i medycznej oraz odpowiednio dobranej do potrzeb i możliwości terapii. Grupą docelową zadania będą również ich rodzice/opiekunowie, którzy nauczą się podejmowania odpowiednich działań nakierowanych na niepełnosprawność dziecka. Wsparciem obejmiemy całe rodziny, aby mogły realizować różne cele życiowe i potrafiły budować realną perspektywę rozwoju swojego dziecka.

Zadanie będzie prowadzone w Centrum Małego Dziecka – placówce Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nabór beneficjentów zadania będzie odbywał się przez okres czasu trwania zadania, rekrutację przeprowadzimy wykorzystując istniejącą bazę danych osobowych Stowarzyszenia oraz umieścimy odpowiednią informację o zadaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także na portalu społecznościowym Facebook.

Dzieci obejmiemy specjalistyczną opieką i szeroko pojętą rehabilitacją, jako sposób rozwiązywania ich problemów, poprzez specjalnie dobrane bloki zajęć terapeutycznych i konsultacje medyczne. Celem podejmowanych przez nas działań jest pobudzanie procesów poznawczych, intelektualnych, motorycznych dzieci, tak, aby osiągnęły jak największą samodzielność, komunikatywność i możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Termin realizacji zadania:
od 28 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.