Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie publiczne pn.: „W stronę samodzielności. Prowadzenie grupowych zajęć zwiększających samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną” jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Projekt polega na realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych – umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zajęć przystosowanych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Projekt ma na celu umożliwienie dorosłym osobom niepełnosprawnym – z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi – rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu tych osób, poprzez wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielnienia, warsztaty, zajęcia z zakresu aktywności sportowo – ruchowej, spotkania mające na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem.
W tym celu w projekcie zaplanowano wielokompleksowe, ciągłe, indywidualne oraz grupowe działania rehabilitacyjne. Beneficjenci zadania objęci zostaną kompleksowymi działaniami w formie grupowej według treningu aktywności motorycznej MATP, utrzymania terenów zielonych, rehabilitacji usamodzielniającej oraz z zakresu samodzielności społecznej.

Miejsce realizacji zadania
Mieszkanie Chronione przy ul. Hożej 32 w Szczecinie – placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Grupa docelowa
Zadanie adresowane jest do 15 osób z zaburzeniami psychicznymi – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz znacznym ze sprzężeniami, mieszkańców Gminy Miast Szczecin – mieszkańców Mieszkania Chronionego.

Okres realizacji zadania:
od 09 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.