Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Dorosły – samodzielny – niezależny. Kompleksowe wsparcie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Mieszkania Chronionego”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Szczecinie realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Dorosły – samodzielny – niezależny. Rehabilitacja społeczna mieszkańców Mieszkania Chronionego, osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”.

Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną przez Asystentów Osoby Niepełnosprawnej (AON) w Mieszkaniu Chronionym. Rolą AON będzie nauka, zwiększenie, nabycie, oraz podtrzymanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania mieszkańców Mieszkania Chronionego w różnych rolach i kręgach społecznych umożliwiających niezależne życie poza rodziną. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: kształtowanie, trenowanie, utrwalanie, wzmacnianie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w rolach: osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, współmieszkańca, konsumenta, w kontekście kręgów społecznych(wspólnota mieszkaniowa, sąsiedzi, koledzy, społeczność lokalna), jak również w kontekście ról społecznych, które Osoby powinny podejmować z racji swojego wieku oraz przysługujących im praw.

Termin realizacji projektu

 • Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia
  31 marca 2024 r.

Warunki rekrutacji do projektu

Beneficjentami ostatecznymi zadania będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, znacznym ze sprzężeniami oraz umiarkowanym- mieszkańcy Mieszkania Chronionego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ulicy Hożej 32 w Szczecinie. 

Zostali oni zakwalifikowani na podstawie następujących założeń: 

– Wiek powyżej 18 roku życia. – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z uwagi na upośledzenie umysłowe lub upośledzenie umysłowe i sprzężenia.

 – Wola zamieszkania w Mieszkaniu Chronionym wyrażona w formie pisemnej lub ustnej jeżeli osoba nie pisze. 

– Aktualny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. 

W przypadku przyjęcia do projektu nowych uczestników obowiązują wymienione wyżej parametry.

Formy wsparcia

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 • Trening prowadzenia gospodarstwa domowego

Wsparcie będzie miało charakter ciągły – 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy.

Prowadzone będzie przez Asystentów Osoby Niepełnosprawnej (AON) w formie treningów z wykorzystaniem metod modyfikacji zachowania, technik naśladowania, podpowiadania (fizycznego, słownego przez gestykulację), techniki upośrednionego uczenia się. Treningi będą odbywały się w sytuacjach naturalnych codziennego życia. Trening umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi obejmować będzie naukę rozpoznawania nominałów oraz rozpoznawania wartości pieniądza, naukę podziału posiadanych pieniędzy na niezbędne wydatki, naukę planowania wydatków, oszczędzania na określony cel. Kształtowanie umiejętności przygotowania posiłków zawierać będzie trening z zakresu: planowania zakupów, robienia zakupów, oraz przygotowania posiłku. Trening umiejętności utrzymania czystości, estetyki domu obejmował będzie kształtowanie umiejętności prania, sprzątania z wykorzystaniem urządzeń gospodarstwa domowego (pralka, odkurzacz, zmywarka, suszarka kondensacyjna, żelazko), kształtowania dbałości o stan techniczny mieszkania (zauważanie usterek, zgłaszanie usterek do gospodarza domu oraz drobnych napraw w domu). 

Treningi prowadzone będą przez AON zgodnie z Indywidualnym Planem Działania (IPD). Treningi będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach: – od 7.00 do 7.30 – 0,5 godziny. – 16.30 do 20.30 – 4 godziny.

AON oraz ONI podczas realizowania działań wspierani będą przez 2 wolontariuszy.

 • Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.

Wsparcie dotyczyć będzie bazowych umiejętności koniecznych do bardziej samodzielnego funkcjonowania i mieszkania w Mieszkaniach Chronionych przez ONI. Prowadzone będzie przez AON 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy z wykorzystaniem metod modyfikacji zachowania, wzmacniania pozytywnego, wygaszania złych nawyków, nauki radzenia sobie ze stresem, podpowiadania (fizycznego, słownego przez gestykulację), naśladowania, modelowania.

Asystencja ONI będzie realizowana indywidualnie i zgodnie z Indywidualnym Planem Działania (IPD).

Składać się będzie z następujących elementów:

1) Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb fizjologicznych. Dotyczyć będzie wytrenowania sekwencji nawyków: wybudzenie się w celu wypróżnienia-wykonanie czynności higienicznych (umycie rąk)-położenie się spać. Treningi te będą wykonywane indywidualnie, z poszanowaniem intymności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

2) Kształtowanie umiejętności dbania o higienę osobistą. Dotyczyć będzie umiejętności mycia, samodzielnego kąpania się, dbania o higienę jamy ustnej, dbania o wygląd twarzy (mężczyźni golenie twarzy, kobiety mycie makijażu). 

3) Kształtowanie nawyków zachowania bezpieczeństwa w mieszkaniu. Wsparcie ma na celu wykształcenie następujących nawyków: zamykanie okien i drzwi, gaszenie świateł, wyłączanie kuchenki elektrycznej, zamykanie wody, odłączanie z gniazdka zbędnych odbiorników prądu elektrycznego.

 4) Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie oraz odpowiednich zachowań w czasie choroby. Dotyczyć będą trenowania zachowań cyklicznych takich jak kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne, a także zachowań w sytuacji choroby (pójście do lekarza, dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena). Wsparcie udzielane będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: – od 6.00 do 7.00 oraz  od 20.30 do 22.00.

Kadra realizująca formę wsparcia wspierana będzie przez 2 wolontariuszy.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych.

Wsparcie udzielane będzie dla 15 beneficjentów przez 1 Asystenta w każdym z trzech segmentów w tym samym czasie, przez 5 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku. AON przebywają w Mieszkaniach Chronionych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ONI, pozostają w gotowości do świadczenia pomocy lub wsparcia w razie odczuwalnych dolegliwości, niepokojów, problemów w zaśnięciu, choroby lub innej sytuacji nagłej, w tym możliwego zagrożenia z zewnątrz. ONI posiadające świadomość obecności AON w godzinach nocnych będą mogły w każdej chwili zwrócić się do niego o pomoc, wsparcie, co wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa. Jest to wsparcie niezbędne ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji wynikającą z niepełnosprawności intelektualnej. Asystencja ONI prowadzona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: – od 22.00 do 5.00.

Harmonogram realizacji projektu

Aktualności dotyczące realizowanego projektu

W okresie od 01 kwietnia 2022 do 31 sierpnia 2022 r.:

 1. przeprowadzono Treningi prowadzenia gospodarstwa domowego, których celem było:
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, umiejętności robienia zakupów, przygotowania posiłków, utrzymania czystości, estetyki w mieszkaniu oraz wykształcenie dbałości o własne mienie.

Treningi miały charakter ciągły przez 5 dni w tygodniu przez 5 miesięcy,
po 4,5 godziny dzienne. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 7:30 oraz 16:30 do 20:30.

 1. przeprowadzono Treningi umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, których celem było:
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie nawyków zaspokajania potrzeb fizjologicznych, dbania o higienę osobistą, bezpiecznego zachowania się
  w mieszkaniu, dbania o zdrowie (kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne) oraz zachowania w chorobie (dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena).

Treningi prowadzone były 5 dni w tygodniu przez 5 miesięcy, od poniedziałku do piątku od 6:00 do 7.00 oraz 20:30 do 22:00.

 1. przeprowadzono działanie: Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych, którego celem było:
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w godzinach nocnych, pomoc, wsparcie przy odczuwalnych dolegliwościach, niepokojach, w sytuacjach nagłych.  Wsparcie udzielane było w 3 segmentach przez Asystentów Osoby Niepełnosprawnej przez 5 dni w tygodniu. Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach 22.00 do 5.00. Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

Do realizacji zadania zaangażowanych zostało 11 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej.

W okresie od 01 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r.:

 1. przeprowadzono Treningi prowadzenia gospodarstwa domowego, których celem było:
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, umiejętności robienia zakupów, przygotowania posiłków, utrzymania czystości, estetyki w mieszkaniu oraz wykształcenie dbałości o własne mienie.

Treningi miały charakter ciągły przez 5 dni w tygodniu przez 9 miesięcy, po 4,5 godziny dzienne przez 3 AON. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 7:30 oraz 16:30 do 20:30.

 1. przeprowadzono Treningi umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, których celem było:
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie nawyków zaspokajania potrzeb fizjologicznych, dbania o higienę osobistą, bezpiecznego zachowania się w mieszkaniu, dbania o zdrowie (kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne) oraz zachowania w chorobie (dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena).

Treningi prowadzone były 5 dni w tygodniu przez 9 miesięcy, po 0,5 godziny dziennie dla każdego z 15-stu ONI. Od poniedziałku do piątku od 6:00 do 7.00 oraz 20:30 do 22:00.

 1. przeprowadzono działanie: Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych, którego celem było:
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w godzinach nocnych, pomoc, wsparcie przy odczuwalnych dolegliwościach, niepokojach, w sytuacjach nagłych.  Wsparcie udzielane było dla 15 Beneficjentów przez 1 Asystenta w każdym z 3 segmentów, w tym samym przez 5 dni w tygodniu. Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach 22.00 do 5.00. 

Do realizacji zadania zaangażowanych zostało 13 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej.