Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Aktywizacja społeczno – kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania muzyczne i artystyczne nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Aktywizacja społeczno – kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania muzyczne i artystyczne nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej”.

Realizacja projektu polegała będzie na rehabilitacji społecznej (kulturalno – artystycznej) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni Ośrodka Oparcia Społecznego dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą się uczyć grać utwory z repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej. Wnioskodawca od 2000 roku prowadzi w Ośrodku Oparcia Społecznego Orkiestrę Perkusyjną Gamelan. Orkiestrę tworzą osoby
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawę instrumentalną Orkiestry stanowi zestaw instrumentów niemieckiego kompozytora Carla Orffa. Głównym celem zadania jest szeroko pojęta rehabilitacja społeczna jego uczestników, ale również aktywny udział w życiu kulturalnym. Ważnym elementem działalności Orkiestry jest zwrócenie uwagi na miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz pomoc w doskonaleniu talentów.

 • Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia
  31 marca 2024 r.

Warunki rekrutacji do projektu

Beneficjentami ostatecznymi zadania będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną – podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Członkowie Orkiestry Perkusyjnej Gamelan zostali zakwalifikowani na podstawie następujących wskaźników:

 • wiek powyżej 18 roku życia.
 • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z uwagi na upośledzenie umysłowe lub upośledzenie umysłowe ze sprzężeniami.
 • wola uczęszczania na warsztaty muzyczne, przynależność do Orkiestry Perkusyjnej Gamelan w formie pisemnej lub ustnej, jeżeli osoba jest niepisząca.
 • przesłuchanie muzyczne przez muzyków prowadzących zajęcia pozwalające na napisanie Ewaluacji Indywidualnego Planu Działania.

W przypadku przyjęcia do projektu nowych uczestników obowiązują wymienione wyżej kryteria, po przesłuchaniu muzycznym zostanie napisany Indywidualny Plan Działania.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Forma wsparcia

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1) Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

W ramach realizacji formy wsparcia zostanie zorganizowanych 97 warsztatów muzycznych po 2 godziny, podczas których Orkiestra przygotuje repertuar do koncertów. Beneficjentami zadania będzie 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym mieszkających w Gminie Miasto Szczecin. Priorytetowym celem tej formy wsparcia będzie integracja i zapoznanie się niepełnosprawnych muzyków oraz słuchaczy (odbiorców) koncertów z europejską muzyką klasyczną i współczesną. Poprzez warsztaty muzyczne i prezentację swoich osiągnięć niepełnosprawni muzycy mają okazję i szansę rozwoju wielu innych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, chociażby w życiu społecznym. Nauka umiejętności muzycznych, poczucia rytmu, odtwarzania nut często zapisanych jako kolorowe kropki na poszczególnych dźwiękach instrumentarium wymaga częstych i systematycznych prób. W realizacji tej formy wsparcia weźmie udział 25 ONI, 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 1 wolontariusz. Warsztaty muzyczne odbywać się będą w placówce PSONI Koło w Szczecinie przy ulicy Wieniawskiego 25. Budynek ten dysponuje dużą salą gimnastyczną, co pozwala na komfortowe i logistyczne rozstawienie instrumentarium do przeprowadzenia warsztatów muzycznych. Wyliczona ilość warsztatów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan podana jest na rok czasu (jeden okres finansowania).

2) Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan – podczas koncertów zostaną zaprezentowane umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zostały wypracowane podczas warsztatów muzycznych. W ramach realizacji projektu wnioskodawca zorganizuje 5 koncertów. Koncerty będą miały charakter otwarty – wstęp wolny. Organizowane będą w miejscach ogólnie dostępnych pozbawionych barier architektonicznych: Kościoły, Domy Kultury, Sale koncertowe.

Przed każdym koncertem w ramach działań promujących wydarzenie zostaną rozwieszone plakaty zapraszające na koncert opatrzone logo PFRON.

Przewidywana liczba zagranych utworów podczas każdego koncertu – 8. Szacowana liczba widzów podczas koncertów – 300 osób. Działania organizacyjne oraz przeprowadzenie koncertów wspomagane będą przez 1 wolontariusza. Jego zadaniem będzie pomoc w spakowaniu/rozpakowaniu instrumentarium do przewozu, rozłożeniu/złożeniu instrumentarium na scenie, asystowaniu beneficjentom ostatecznym projektu podczas realizacji formy wsparcia. Ilość koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan została wyliczona na 1 rok (jeden okres finansowania).

Harmonogram realizacji projektu

Aktualności dotyczące realizowanego projektu

W okresie od 01 kwietnia 2022 do 31 sierpnia 2022 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne, organizowane 2 razy w tygodniu  (wtorek oraz     piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zorganizowanych zostało 38 warsztatów muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć 76 godzin.

Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków – dyrygenta oraz 2 muzykoterapeutów wspieranych przez 1 wolontariusza.

 • zorganizowano 2 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan. 

Koncerty odbyły się w dniach: 07.05.2022 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Koncert Został zagrany w zespołem Luz Blues i Barbarą Włodarczyk, 12.06.2022 roku w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Międzywodziu.

Podczas koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan ONI, Dyrygent oraz 2 Muzykoterapeutów wspieranych było przez 1 wolontariusza. 

Łącznie w okresie od 01.04.2022 do 31.08.2022 roku zorganizowano 2 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznej liczbie godzin: 4 godzin.

W okresie od 01 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne, organizowane 2 razy w tygodniu  (wtorek oraz     piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zorganizowano 73 warsztatów muzyczne po 2 godziny – łączny czas zajęć 146 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia 584 godziny.

Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków – dyrygenta oraz 2 muzykoterapeutów wspieranych przez 1 wolontariusza.

 • zorganizowano 3 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan: 

Koncerty odbyły się w dniach: 07.05.2022 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Koncert Został zagrany w zespołem Luz Blues i Barbarą Włodarczyk, 12.06.2022 roku w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Międzywodziu, 15.12.2022 roku w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej.

Podczas koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan ONI, Dyrygent oraz 2 Muzykoterapeutów wspieranych było przez 1 wolontariusza. 
Łącznie w okresie od 01.04.2022 do 31.12.2022 roku zorganizowano 3 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznej liczbie godzin: 6, łączna liczba udzielonego wsparcia 24 godzin.

W okresie od 01 kwietnia 2023 do 31 sierpnia 2023 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne, organizowane 2 razy w tygodniu  (wtorek oraz     piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zorganizowanych zostało 33 warsztaty muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć 66 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia – 198 godzin.

Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków – dyrygenta oraz 2 muzykoterapeutów wspieranych przez 1 wolontariusza. Łączny czas pracy wolontariusza wspierającego wyniósł: 79 godzin.

 • zorganizowano 2 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan. 

Koncerty odbyły się w dniach: 09.05.2023 w Kościele rzymskokatolickim pw. Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej w Szczecinie. Drugi Koncert odbył się 24.06.2023 roku w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP przy ulicy Poprzecznej 5 w Międzywodziu.

Łącznie w okresie od 01.04.2023 do 31.08.2023 roku zorganizowano 2 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznym czasie zajęć: 4 godziny, natomiast łączna liczba godzin udzielonego wsparcia wyniosła 12 godzin. Dyrygent oraz Muzykoterapeuci I i II wspierani byli przez wolontariusza którego czas pracy w tej formie wsparcia wyniósł: 6 godzin pracy podczas koncertów.

W okresie od 01 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne, organizowane 2 razy w tygodniu  (wtorek oraz     piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zorganizowanych zostało 67 warsztaty muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć 134 godziny.

Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków – dyrygenta oraz 2 muzykoterapeutów wspieranych przez 1 wolontariusza. Łączny czas pracy wolontariusza wspierającego wyniósł: 140,5 godziny.

 • zorganizowano 3 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan. 

Koncerty odbyły się w dniach: 09.05.2023 w Kościele rzymskokatolickim pw. Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej w Szczecinie. Drugi Koncert odbył się 24.06.2023 roku w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP przy ulicy Poprzecznej 5 w Międzywodziu. Trzeci Koncert odbył się 14.12.2023 roku w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. 

Łącznie w okresie od 01.04.2023 do 31.12.2023 roku zorganizowano 3 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznym czasie zajęć: 6 godziny, natomiast łączna liczba godzin udzielonego wsparcia wyniosła 18 godzin.

W okresie od 01 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne, organizowane 2 razy w tygodniu  (wtorek oraz     piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zorganizowano 91 warsztatów muzyczne po 2 godziny – łączny czas zajęć 182 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia 728 godziny.

Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków – dyrygenta oraz 2 muzykoterapeutów wspieranych przez 1 wolontariusza.

 • zorganizowano 5 Koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan: 

Pierwszy koncert odbył się 09.05.2023 w Kościele rzymskokatolickim pw. Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej w Szczecinie. Drugi Koncert odbył się 24.06.2023 roku w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP przy ulicy Poprzecznej 5 w Międzywodziu, trzeci Koncert odbył się 14.12.2023 roku w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, Czwarty 20.01.2024 roku w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, Piąty 26.03.2024 roku w Klubie Delta w Szczecinie.  

Podczas koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan ONI, Dyrygent oraz 2 Muzykoterapeutów wspieranych było przez 1 wolontariusza. 
Łącznie w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 roku zorganizowano 5 koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznej liczbie godzin: 10, łączna liczba udzielonego wsparcia 40 godzin.