Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

 

Zadanie publiczne pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin”.

Celem zadania jest objęcie wczesną, kompleksową rehabilitacją 20 dzieci do 7 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin w Ośrodku Wczesnej Interwencji – placówce prowadzonej przez Koło w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Termin realizacji zadania:
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Beneficjentami zadania będą małe dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, które mają utrudniony dostęp do placówek nakierowanych na kompleksowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne oraz ich rodziny, którym brak wsparcia  i wiedzy w wychowywaniu dzieci z nieprawidłowym rozwojem. Dzieci zostaną objęte specjalistyczną opieką szeroko pojętej rehabilitacji podczas dobranych bloków zajęć terapeutycznych i konsultacji medycznych. Wszystkim działaniom zadania będą towarzyszyć rodzice/opiekunowie dzieci.

Będziemy wspierać i edukować rodziców, aby mogli świadomie wspomagać rozwój swojego dziecka również w warunkach domowych. Celem podejmowanych przez nas działań jest pobudzanie procesów poznawczych, intelektualnych, motorycznych dzieci tak, aby osiągnęły jak największą samodzielność i możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Chcemy w naszym ośrodku stworzyć równe szanse rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

  • opracowanie indywidualnych, kompleksowych programów stymulujących i usprawniających dziecko, które będą dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, wieloraką niepełnosprawnością, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, będą odzwierciedlały funkcjonowanie dziecka w kontekście jego rozwoju poznawczego, emocjonalno – społecznego i rozwoju ruchowego:
  • wdrażanie programów w specjalnie dobranych formach rehabilitacji i edukacji: ”Mama, Tata i Ja”, „Mamo, Tato bądźmy razem”, ”Mamo, Tato baw się ze mną”,
  • korzystanie z konsultacji medycznych (lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz pediatra),
  • udział rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych w grupowych zajęciach wsparcia  oraz udział całych rodzin w spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie ośrodka.

W realizacji zadania wezmą udział lekarze: rehabilitacji medycznej, pediatra, a także terapeuci: psycholog, pedagog, fizjoterapeuci, logopeda, muzykoterapeuta, wolontariusze oraz członkowie stowarzyszenia pełniący funkcje społecznie.