Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin”.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest specjalistyczną placówką niepubliczną, przeznaczoną  dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy Miasto Szczecin. Adresatami zadania jest 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które po ukończeniu nauki mają bardzo ograniczone możliwości dalszej aktywizacji społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego działającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z przerwą 15 dni roboczych w roku.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 instruktorów terapii zajęciowej, psycholog, pracownik socjalny, którzy posiadają kwalifikacje do pracy terapeutycznej oraz psychologicznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudniony jest również niezbędny personel administracyjno-księgowy i gospodarczy. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie spełnia wszelkie wymogi Ustawy o Pomocy Społecznej i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jak również standardy Unii Europejskiej.

Każdy z uczestników w momencie przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy podlega 3 miesięcznej obserwacji oraz badaniu psychologiczno-pedagogicznemu. Na podstawie dokonanej diagnozy zostaje sporządzony indywidualny plan edukacji i rehabilitacji. Plan realizowany jest poprzez udział w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez psychologa, instruktora terapii zajęciowej oraz fizjoterapeutę oraz grupowych prowadzonych przez zespół wspierająco-aktywizujący.

We wszystkich prowadzonych działaniach kładziony jest nacisk na odpowiednie traktowanie i kształtowanie relacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oparte na szacunku, partnerstwie, akceptacji, indywidualnym podejściu uwzględniającym mocne strony uczestników, wymaganiach uwzględniających możliwości rozwoju i nagradzaniu przejawów samodzielności we wszystkich sferach.