Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Dorosły – samodzielny – niezależny. Rehabilitacja społeczna mieszkańców Mieszkania Chronionego, osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.”.  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Dorosły – samodzielny – niezależny. Rehabilitacja społeczna mieszkańców Mieszkania Chronionego, osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.”.

Projekt ma na celu nabycie, zwiększenie oraz potrzymanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach i kręgach społecznych umożliwiających niezależne życie poza rodziną. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: kształtowanie, trenowanie, utrwalanie wzmacnianie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w rolach: osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, współmieszkańca, konsumenta, w kontekście kręgów społecznych (wspólnota mieszkaniowa, sąsiedzi, koledzy, społeczność lokalna), jak również w kontekście ról społecznych, które osoby powinny podejmować z racji swojego wieku oraz przysługujących im praw.

Termin realizacji projektu

 • Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Warunki rekrutacji do projektu

Beneficjentami ostatecznymi zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańcy Mieszkania Chronionego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ulicy Hożej 32 w Szczecinie.

Zostali zakwalifikowani na podstawie następujących wskaźników:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z uwagi na upośledzenie umysłowe lub upośledzenie umysłowe i sprzężenia,
 • wola zamieszkania w Mieszkaniu Chronionym wyrażona w formie pisemnej lub ustnej jeżeli osoba nie pisze,
 • aktualny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

W przypadku przyjęcia do projektu nowych uczestników obowiązują wymienione wyżej parametry.

Formy wsparcia

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 • Trening prowadzenia gospodarstwa domowego

Wsparcie będzie miało charakter ciągły – 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy.

Prowadzone będzie przez AON w formie treningów z wykorzystaniem metod modyfikacji zachowania, technik naśladowania, podpowiadania (fizycznego, słownego przez gestykulację), techniki upośrednionego uczenia się. Treningi będą odbywały się w sytuacjach naturalnych codziennego życia. Trening umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi obejmować będzie naukę rozpoznawania nominałów oraz rozpoznawania wartości pieniądza, naukę podziału posiadanych pieniędzy na niezbędne wydatki, naukę planowania wydatków, oszczędzania na określony cel. Kształtowanie umiejętności przygotowania posiłków zawierać będzie trening z zakresu: planowania zakupów, robienia zakupów, oraz przygotowania posiłku. Trening umiejętności utrzymania czystości, estetyki domu obejmował będzie kształtowanie umiejętności prania, sprzątania z wykorzystaniem urządzeń gospodarstwa domowego (pralka, odkurzacz, zmywarka, suszarka kondensacyjna, żelazko), kształtowania dbałości o stan techniczny mieszkania (zauważanie usterek, zgłaszanie usterek do gospodarza domu oraz drobnych napraw w domu).

 • Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo

Wsparcie dotyczy bazowych umiejętności koniecznych do samodzielnego zamieszkania mieszkańców Mieszkania Chronionego. Prowadzone będzie przez AON 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy z wykorzystaniem metod modyfikacji zachowania, wzmacniania pozytywnego, wygaszania złych nawyków, podpowiadania (fizycznego, słownego przez gestykulację), naśladowania, modelowania. Treningi będą realizowane indywidualnie i zgodnie z Indywidualnymi Planami Działania (IPD).

Składać się będzie z następujących elementów:

1) Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb fizjologicznych. Dotyczyć będzie wytrenowania sekwencji nawyków: wybudzenie się w celu wypróżnienia-wykonanie czynności higienicznych (umycie rąk)-położenie się spać. Treningi te będą wykonywane indywidualnie, z poszanowaniem intymności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

2) Kształtowanie umiejętności dbania o higienę osobistą. Dotyczyć będzie umiejętności mycia, samodzielnego kąpania się, dbania o higienę jamy ustnej, dbania o wygląd twarzy (mężczyźni golenie twarzy, kobiety mycie makijażu).

3) Kształtowanie nawyków zachowania bezpieczeństwa w mieszkaniu. Wsparcie ma na celu wykształcenie następujących nawyków: zamykanie okien i drzwi, gaszenie świateł, wyłączanie kuchenki elektrycznej, zamykanie wody, odłączanie z gniazdka zbędnych odbiorników prądu elektrycznego.

4) Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie oraz odpowiednich zachowań w czasie choroby. Dotyczyć będą trenowania zachowań cyklicznych takich jak kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne, a także zachowań w sytuacji choroby (pójście do lekarza, dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena).

AON oraz ONI podczas realizowania działań wspierani będą przez wolontariuszy.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych

Wsparcie udzielane będzie w 3 segmentach przez 3 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku w godzinach nocnych. AON przebywają w Mieszkaniu Chronionym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ONI, pozostają w gotowości do świadczenia pomocy lub wsparcia w razie odczuwalnych dolegliwości, niepokojów, problemów w zaśnięciu, choroby lub innej sytuacji nagłej, w tym możliwego zagrożenia z zewnątrz. ONI posiadający świadomość obecności AON w godzinach nocnych będą mogli w każdej chwili zwrócić się do niego o pomoc, wsparcie, co wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa. Jest to wsparcie niezbędne ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji wynikającą z niepełnosprawności intelektualnej.

Harmonogram realizacji projektu

Rok 2017 2018
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X
Podzadania
1.1 Modyfikacja / Ewaluacja Indywidualnego Planu Działania X X X
1.2 Trening prowadzenia gospodarstwa domowego X X X X X X X X X X X X
1.3 Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo. X X X X X X X X X X X X
1.4 Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych X X X X X X X X X X X X

 

 

Rok

2018

 

 

 

 

2019

 

 

Miesiąc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

Czas trwania całego projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Podzadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Modyfikacja / Ewaluacja Indywidualnego Planu Działania

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

1.2

Trening prowadzenia gospodarstwa domowego

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Aktualności dotyczące realizowanego projektu

Aktualności dotyczące realizowanego projektu

W okresie od 01 kwietnia 2017 do 31 sierpnia 2017 r.:

1) przeprowadzono Treningi prowadzenia gospodarstwa domowego, których celem było:

nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym; utrwalanie umiejętności robienia zakupów, przygotowywania posiłków, utrzymania czystości, estetyki w  mieszkaniu oraz wykształcenie dbałości o własne mienie.

Treningi miały charakter ciągły, realizowane były 7 dni w tygodniu przez 5 miesięcy.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz 15.00 do 16.00, sobota, niedziela i święta od 8.00 do 10.00 oraz 12.00 do 14.00.

2) przeprowadzono Treningi umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, których celem było:

nabycie, doskonalenie, utrwalanie nawyków zaspokajania potrzeb fizjologicznych, dbania o higienę osobistą, bezpiecznego zachowania się w mieszkaniu, dbania o zdrowie (kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne) oraz zachowania w chorobie (dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena).

Przekazywane wsparcie dotyczyło bazowych umiejętności koniecznych do samodzielnego zamieszkania mieszkańców Mieszkania Chronionego.

Treningi prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 7.00 oraz 20.00 do 21.00, sobota, niedziela i święta od 10.00 do 12.00 oraz 15.00 do 18.00.

3) przeprowadzono działanie: Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznych zadania w godzinach nocnych, którego celem było:

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w godzinach nocnych, pomoc, wsparcie przy odczuwalnych dolegliwościach, niepokojach, w sytuacjach nagłych. Wsparcie udzielane było w 3 segmentach przez 3 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej 7 dni w tygodniu przez 5 miesięcy w godzinach nocnych. Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 6.00. Sobota, niedziela i święta od 23.00 do 8.00. Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

Do realizacji zadania zaangażowanych zostało 9 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej.

 

W okresie od 01 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017 r.:

1) przeprowadzono Trening prowadzenia gospodarstwa domowego, którego celem było:

nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, utrzymania czystości, estetyki w mieszkaniu oraz wykształcenie dbałości o własne mienie.

Trening miał charakter ciągły, realizowany był 7 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz 15.00 do 16.00, sobota, niedziela i święta od 8.00 do 10.00 oraz 12.00 do 14.00.

2) przeprowadzono Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, którego celem było:

nabycie, doskonalenie, utrwalanie nawyków zaspokajania potrzeb fizjologicznych, dbania o higienę osobistą, bezpiecznego zachowania się w mieszkaniu, dbania o zdrowie (kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne) oraz zachowania w chorobie (dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena).

Przekazywane wsparcie dotyczyło bazowych umiejętności koniecznych do samodzielnego zamieszkania mieszkańców Mieszkania Chronionego. Trening prowadzony był przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 7 dni w tygodniu.

Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 7.00 oraz 20.00 do 21.00, sobota, niedziela i święta od 10.00 do 12.00 oraz 15.00 do 18.00.

Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

3) Przeprowadzono działanie pn.: Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznych zadania w godzinach nocnych, którego celem było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w godzinach nocnych, pomoc, wsparcie przy odczuwalnych dolegliwościach , niepokojach, w sytuacjach nagłych.  

Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 6.00. Sobota, niedziela i święta od 23.00 do 8.00. Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

Do realizacji zadania zaangażowanych zostało 10 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej

 

W okresie od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r.:

1) przeprowadzono Trening prowadzenia gospodarstwa domowego, którego celem było:

nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, utrzymania czystości, estetyki w mieszkaniu oraz wykształcenie dbałości o własne mienie.

Trening miał charakter ciągły, realizowany był 7 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz 15.00 do 16.00, sobota, niedziela i święta od 8.00 do 10.00 oraz 12.00 do 14.00.

2) przeprowadzono Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, którego celem było:

nabycie, doskonalenie, utrwalanie nawyków zaspokajania potrzeb fizjologicznych, dbania o higienę osobistą, bezpiecznego zachowania się w mieszkaniu, dbania o zdrowie (kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne) oraz zachowania w chorobie (dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena).

Przekazywane wsparcie dotyczyło bazowych umiejętności koniecznych do samodzielnego zamieszkania mieszkańców Mieszkania Chronionego. Trening prowadzony był przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 7 dni w tygodniu.

Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 7.00 oraz 20.00 do 21.00, sobota, niedziela i święta od 10.00 do 12.00 oraz 15.00 do 18.00.

Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

3) Przeprowadzono działanie pn.: Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznych zadania w godzinach nocnych, którego celem było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w godzinach nocnych, pomoc, wsparcie przy odczuwalnych dolegliwościach , niepokojach, w sytuacjach nagłych.

Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 6.00. Sobota, niedziela i święta od 23.00 do 8.00. Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

Do realizacji zadania zaangażowanych zostało 10 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej

 

W okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 r.:

1) przeprowadzono Trening prowadzenia gospodarstwa domowego, którego celem było:

nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, utrzymania czystości, estetyki w mieszkaniu oraz wykształcenie dbałości o własne mienie.

Trening miał charakter ciągły, realizowany był 7 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz 15.00 do 16.00, sobota, niedziela i święta od 8.00 do 10.00 oraz 12.00 do 14.00.

2) przeprowadzono Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, którego celem było:

nabycie, doskonalenie, utrwalanie nawyków zaspokajania potrzeb fizjologicznych, dbania o higienę osobistą, bezpiecznego zachowania się w mieszkaniu, dbania o zdrowie (kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne) oraz zachowania w chorobie (dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena).

Przekazywane wsparcie dotyczyło bazowych umiejętności koniecznych do samodzielnego zamieszkania mieszkańców Mieszkania Chronionego. Trening prowadzony był przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 7 dni w tygodniu.

Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 7.00 oraz 20.00 do 21.00, sobota, niedziela i święta od 10.00 do 12.00 oraz 15.00 do 18.00.

Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

3) Przeprowadzono działanie pn.: Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznych zadania w godzinach nocnych, którego celem było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w godzinach nocnych, pomoc, wsparcie przy odczuwalnych dolegliwościach , niepokojach, w sytuacjach nagłych.

Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 6.00. Sobota, niedziela i święta od 23.00 do 8.00. Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

Do realizacji zadania zaangażowanych zostało 10 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej

 

W okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019:

1) przeprowadzono trening prowadzenia gospodarstwa domowego, którego celem było:

 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami   pieniężnym;
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności robienia zakupów, przygotowywania posiłków;
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności utrzymania czystości, estetyki w mieszkaniu;
 • wykształcenie dbałości o własne mienie.

Trening miał charakter ciągły, realizowany był 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00 oraz 15.00 do 16.00, sobota, niedziela i święta od 8.00 do 10.00 oraz 12.00 do 14.00.

2) przeprowadzono trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, którego celem było:

 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie nawyków zaspokajania potrzeb fizjologicznych;
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności dbania o higienę osobistą;
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie nawyków bezpiecznego zachowania się w mieszkaniu,
 • nabycie, doskonalenie, utrwalanie umiejętności dbania o zdrowie (kontrola stanu uzębienia, kontrole profilaktyczne), w chorobie (dawkowanie leków, przyjmowanie leków, higiena).

Przekazywane wsparcie dotyczyło bazowych umiejętności koniecznych do samodzielnego zamieszkania mieszkańców Mieszkania Chronionego. Trening prowadzony był przez AON 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy z wykorzystaniem metod modyfikacji zachowania, wzmacniania pozytywnego, wygaszania złych nawyków, podpowiadania, naśladowania, modelowania.

Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 6.00. Sobota, niedziela i święta od 23.00 do 8.00. Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

AON oraz ONI podczas realizowania działań wspierani byli przez wolontariuszy.

3) zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych, którego celem było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w godzinach nocnych , pomoc, wsparcie przy odczuwalnych dolegliwościach , niepokojach, w sytuacjach nagłych. Wsparcie udzielane było w 3 segmentach przez Asystentów Osoby Niepełnosprawnej 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w godzinach nocnych. AON przebywali w Mieszkaniu Chronionym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ONI, pozostając w gotowości do świadczenia pomocy lub wsparcia w razie odczuwalnych dolegliwości, niepokojów, problemów w zaśnięciu, choroby lub innej sytuacji nagłej, w tym możliwego zagrożenia z zewnątrz. ONI posiadając świadomość obecności AON mogli w każdej chwili zwrócić się o pomoc, wsparcie, co wzmacniało ich poczucie bezpieczeństwa. Trening prowadzony był od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 6.00. W sobotę, niedzielę i święta od 23.00 do 8.00. Trening obejmował 15-stu beneficjentów ostatecznych zadania.

Do realizacji zadania zaangażowanych zostało 14 Asystentów Osoby Niepełnosprawnej