Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Tytuł zadania„Orkiestra Perkusyjna Gamelan – sztuka bez barier”

Czas realizacji zadania: Maj 2012r. – Lipiec 2012r.

Opis grupy adresatów:

 • Osoby z upośledzeniem umysłowym – 25 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym – mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin.
 • Mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin – około 300 osób. Poprzez czynny udział w koncertach Orkiestry Perkusyjnej Gamelan będą mieli okazję poznać osiągnięcia muzyczne osób z upośledzeniem umysłowym.

Działania realizowane w ramach zadania:

 • 26 warsztatów muzycznych. Podczas warsztatów osoby z upośledzeniem umysłowym będą doskonalić swój warsztat muzyczny, oraz pracować nad spójnością brzmienia wykonywanych utworów, doskonalić swój warsztat muzycznych, oraz pracować nad spójnością brzmienia wykonywanych utworów.
 • 3 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan:
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Szczecinie
  • Szczeciński Ogród Różany
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Kazimierza w Szczecinie

Cele realizacji zadania:

Zadanie „Orkiestra Perkusyjna Gamelan – sztuka bez barier” pozwoli na realizację celów w 2 grupach społecznych:

1. Osoby z upośledzeniem umysłowym:

 • rozwijanie kompetencji muzycznych (słuchu, poczucia rytmu i tempa, pamięci),
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej,
 • wyrabianie poczucia porządku, dokładności, dyscypliny i samokontroli,
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
 • wyćwiczenie poznanych wykonywanych utworów,
 • nauka nowych kompozycji repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej,
 • aktywizowanie osób z niepełnosprawności intelektualną do udziału w życiu kulturalnym Gminy Miasto Szczecin,
 • promocja zespołu poprzez koncerty muzyków z upośledzeniem umysłowym, grających w Orkiestrze Perkusyjnej Gamelan.

2. Mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin:

 • prezentacja nowatorskich metod integracji osób z upośledzeniem umysłowym ze sztuką,
 • edukacja społeczna mieszkańców Szczecina w kierunku budowania wizerunku osoby z upośledzeniem umysłowym jako osoby twórczej i samodzielnej,
 • upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa o specyficznych potrzebach i rzeczywistych możliwościach osób z upośledzeniem umysłowym.

Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Szczecin.