Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Realizacja zadania pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych” w ramach programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., dofinansowana przez Skarb Państwa – Ministra Sportu i Turystyki.

 

Zadanie dotyczy organizacji dwóch sekcji sportowych: pływackiej oraz piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi typu ruchowego i/lub sensorycznego w wieku od 16 do 62 roku życia – mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, a także gmin ościennych z powiatu polickiego: Dobra, Police, Kołbaskowo.

Czas trwania zadania: 3 kwietnia – 31 grudnia 2018 – 35 tygodni.

Zadanie będzie miało na celu zwiększenie aktywności ruchowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwiększenie ich sprawności fizycznej, promocję zdrowego stylu życia poprzez wyrabianie nawyku podejmowania systematycznej aktywności fizycznej, promocję społecznych, edukacyjnych, wychowawczych wartości sportu poprzez naukę zachowań społecznych potrzebnych w rywalizacji sportowej w duchu “fairplay”.

Sekcja pływacka obejmie treningami dwie grupy: (1) grupa początkująca przygotowywana do nauki pływania składająca się osób z wielorakimi niepełnosprawnościami (10 osób). (2) grupa zaawansowana – doskonalenie technik pływania, przygotowanie do udziału w zawodach sportowych (10 osób). Łączna liczba osób – 20.

Zajęcia grupy początkującej przygotowujące do nauki pływania prowadzone będą wg koncepcji Halliwick – wykorzystywanej na świecie, a mało popularnej w Polsce nauki pływania osób z trudnościami rozwojowymi, szczególnie ruchowymi i intelektualnymi.

Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu przez dwóch instruktorów pływania, posiadających dodatkowo uprawnienia ratowników WOPR, przy udziale wolontariuszy. W zajęciach będą mogli wziąć udział rodzice, opiekunowie. Przewidywany czas zajęć: 90 min.

Grupa druga sekcji pływackiej to osoby doskonalące pływanie. Zajęcia dla grupy (10 osób) odbywać się będą raz w tygodniu. Czas trwania zajęć 90 min. Zajęcia będzie prowadzić dwóch instruktorów z wieloletnim doświadczeniem z pomocą wolontariuszy. Zajęcia będą miały na celu doskonalenie technik pływackich, które posiadają już uczestnicy.

Sekcja piłki nożnej – 10 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Treningi sekcji odbywać się będą raz w tygodniu w hali sportowej w okresie zimowym (wrzesień – grudzień) oraz na boisku trawiastym w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-sierpień).

Treningi dotyczyć będą opanowania podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki. Treningi będą zawierały zajęcia kondycyjne, koordynacyjne oraz taktyczne, z naciskiem na przygotowanie do zawodów sportowych. Czas trwania zajęć na grupę 90 minut. Liczba treningów – 35. Sekcję piłki nożnej prowadzić będzie trener z pomocą wolontariuszy.