Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

6 listopada w sali konferencyjnej Hotelu Novotel odbyła się międzynarodowa konferencja nt:

“Ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną – uregulowania prawne i praktyka w krajach Unii Europejskiej”

Konferencja była jednym z etapów działań Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym zmierzających do zmian w ustawodawstwie polskim dotyczącym ochrony prawnej, w tym ubezwłasnowolnienia osób z upośledzeniem umysłowym.

Celem konferencji było:

  • Popularyzacja wiedzy i przykładów najlepszych praktycznych rozwiązań ochrony praw w wybranych krajach Unii Europejskiej wśród parlamentarzystów, samorządowców, profesjonalistów świadczących usługi osobom niepełnosprawnych, przedstawicieli orgranizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także wśród osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodziców i opiekunów.
  • Zwiększenie świadomości praw oraz poznanie praktycznych działań zmierzających do ochrony prawnej wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
  • Wskazanie – poprzez wypracowaną rezolucję – na konieczność zmian w ustawodawstwie polskim w zakresie ochrony prawnej osób z upośledzeniem umysłowym.

W konferencji wzięli udział wykładowcy z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytani i Francji, przestawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przestawiciele parlamentu, samorządu oraz osoby praktycznie zajmujące się problemem ubezwłasnowolnienia. Odbyła się także debata telewizyjna z udziałem zaproszonych gości, rodziców, opiekunów oraz osób z upośledzeniem umysłowym.

Na konferencji przyjęta została rezolucja wzywająca do zmiany prawa – eliminację zapisów o ubezwłasnowolnieniu i wprowadzenie zapisów o ochronie i wsparciu prawnym. Rezolucja została wręczona Pani Magdalenie Kochan Posłowi Ziemi Zachodniopomorskiej. Uczestnicy konferencji złożyli podpisy popierające rezolucję. Osoby zainteresowane poparciem przestawionej rezolucji prosimy o przesyłanie swojego poparcia emailem na adres: biuro@psouuszczecin.org.pl

REZOLUCJA

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej – osoby z upośledzeniem umysłowym, rodzice, opiekunowie i wszyscy inni obywatele naszego kraju działający na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym – realizując zapisy praw podstawowych Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisanych w Preambule, a oparte na „…poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”.

zwracamy się do:

Prezydenta, Premiera oraz Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej  o zmianę ustawodawstwa dotyczącego traktowania przez zapisy prawa polskiego obywateli z upośledzeniem umysłowym, w tym całkowitą eliminację zapisu „ubezwłasnowolnienie”, ze zmianą na rzeczywistą ochronę i wsparcie prawne w poszanowaniu godności człowieka. Nasz kraj – Polska, która jest przynależna do Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisała, ale nie ratyfikowała Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Mamy pełną świadomość, że ratyfikacja Konwencji ONZ wymaga zdecydowanych zmian w ustawodawstwie naszego kraju z uwzględnieniem poszanowania osób z upośledzeniem umysłowym, które to osoby jak wszyscy inni obywatele nie mogą być dyskryminowane „w życiu społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” (Konstytucja RP, art. 32 pkt.2).

Obecnie obowiązujące ustawy uchwalone w latach 60-tych ubiegłego stulecia (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego) nie uwzględniają zmian paradygmatu osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Unii Europejskiej. Z pełną wiedzą i odpowiedzialnością za jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną wnosimy o zmianę ustawodawstwa polskiego z uwzględnieniem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Pobierz rezolucję