Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

“Droga do pracy – wsparcie, aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

Droga do pracy – wsparcie, aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W październiku br. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie rozpoczęło projekt w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest uzyskanie przez 127 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej k. Szczecina oraz podjęcie pracy przy wsparciu odpowiednio przygotowanych rzemieślników wspierających (personel obsługowy),

Projekt adresowany jest do osób, które:

1) mieszkają na terenie powiatów: Szczecin, Police;

2) posiadają orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu (wszystkie niepełnosprawności) lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jedynie w przypadku niepełnosprawności intelektualnej lub autyzmu).

3) są w wieku 15 – 64 lata,

4) są nieaktywne zawodowo.

 

Zasady i kryteria rekrutacji.

Po przejściu wstępnej rekrutacji wg kryteriów podanych powyżej kandydaci do projektu zostaną ocenieni wg następującej oceny punktowej:

1)       Stopień niepełnosprawności

– znaczny stopień niepełnosprawności – 2 pkt

– umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1 pkt

2) Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy – 1 pkt

3) Płeć

– kobieta lub posiadanie opiekunki kobiety, która w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną jest wyłączona z życia zawodowego – 2 pkt

4) Opiekunką/em jest osoba samotna, która/y ze względu na konieczność opieki zrezygnował/a z pracy – 2 pkt

W przypadku większej od zakładanej liczby zgłoszeń i uzyskania na ostatnich pozycjach listy, tej samej liczby punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie dostały się na listę główną zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Do udziału w projekcie zapraszamy także rzemieślników wspierających (personel obsługowy) na stanowiska: mechanik, monter(ka), stolarz, witrażyst(k)a, pracowni(k)czka w dziale utrzymania terenów zielonych, pracowni(k)czka w dziale utrzymania czystości, terenów zielonych, pracowni(k)czka magazynu (uprawnienia na wózki widłowe), kucharka/kucharz.

Kryteria rekrutacji:

1)       Osoba bezrobotna – 1 pkt

2)       Osoby powyżej 50 roku zycia lub poniżej 30 roku życia – 1 pkt

3)       Przygotowanie lub doświadczenie w danym kierunku zawodowym – 1 pkt

 

Działania projektu:

1. Przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi rzemieślników wspierających

W wyniku rekrutacji wybranych zostanie 35 pracowników produkcyjnych l usługowych, którzy wezmą udział w 75 godzinnym szkoleniu z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej, psychologicznych podstaw funkcjonowania osób niepełnosprawnych, pedagogiki osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, metodyki wspomagania osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przejdą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pozytywne ukończenie szkoleń będzie warunkiem zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w charakterze personelu obsługowego.

2. Przygotowanie do pracy w ZAZ osób niepełnosprawnych

Diagnoza sytuacji zdrowotnej, psychospołecznej, osobowej i zawodowej, określenie preferencji i predyspozycji, określenia Indywidualnego Planu Działania będzie podstawą do wskazania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym etapem będą szkolenia na stanowiskach pracy poprzedzone szkoleniami z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz BHP (wstępne i stanowiskowe).

3. Działalność produkcyjna Zakładu Aktywności Zawodowej

Uczestnicy projektu, którzy ukończą z sukcesem poprzednie etapy projektu zostaną zatrudnieni w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej, psychologiczno-pedagogicznej, psychospołeczne.

Zgodnie z założeniami statutowymi ZAZ niepełnosprawni pracownicy będą brali udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji: ruchowej, psychologiczno-pedagogicznej, psychospołecznej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w IPD.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Biuro Projektu:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
ul. Rostocka 125
71-771 Szczecin

Tel. 091 4268198 w. 105
e-mail: projektzaz@psouuszczecin.org.pl
www.psouuszczecin.org.pl