Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Tytuł zadania„Biuro porad prawnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin”.

Czas realizacji zadania: Czerwiec 2012 do Listopad 2012 r.

Opis grup adresatów:

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną z Gminy Miasto Szczecin.
  Osoby z orzeczonym: umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności oraz kalectwami sprzężonymi. Osoby, które z racji swojej niepełnosprawności wymagają całościowego wparcia w życiu codziennym, zawodowym oraz w kontaktach z urzędami. Osoby potrzebujące porad z dziedziny: pedagogiki, prawa, psychologii, spraw socjalnych oraz podejścia uwzględniającego ich możliwości percepcyjne (m.in. kilkukrotne powtarzanie i tłumaczenie).
 • Rodziny osób z upośledzeniem umysłowym, opiekunowie prawni, osoby wpierające. Poprzez czynny udział w realizacji zadania rodzin osób z upośledzeniem umysłowym, opiekunów prawnych, osób wspierających otrzymają one  profesjonalne doradztwo od specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

Działania realizowane w ramach zadania:
Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne – ma charakter stacjonarny (w siedzibie wnioskodawcy) oraz mobilny, w przypadku, gdy osoba nie może opuścić domu z powodu wielorakiej niepełnosprawności, bądź też problem, z którym się zwraca wymaga doradztwa w miejscu zamieszkania, urzędzie lub instytucji.

Pracownik socjalny osoba pierwszego kontaktu. Oprócz usług doradczych do jego zadań należy:

 • kontakt listowny oraz osobisty w celu poinformowania o możliwościach skorzystania
  z porad psychologa, pedagoga, prawnika,
 • rozpoznanie i określenie wstępne problemów osób zgłaszających się i doradzenie im kierunku poradnictwa („ścieżka rozwiązania problemu”),
 • doradztwo mobilne w urzędach i instytucjach zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym,
 • poradnictwo podczas ubiegania się o dofinansowania ze funduszy pomocowych,
 • “opieka” i doradzanie w zakresie wszystkich spraw socjalnych.


Porady prawne dotyczą miedzy innymi:

 • sporządzania pism urzędowych (pism procesowych, wniosków do różnych urzędów),
 • wszczęcia postępowania sądowego,
 • wniesienia zażalenia na postanowienia sądu,
 • posterowania w sprawach spadkowych,
 • ustalania praw do rent, emerytur oraz zasiłków alimentacyjnych,
 • ustanawianie ochrony prawnej,
 • postępowania w sprawie uchylania ubezwłasnowolnienia całkowitego,
 • praw szczególnych osób niepełnosprawnych i przepisów określających te prawa.
 • inne porady prawne wynikające z potrzeb osób niepełnosprawnych.

Porady psychologiczne dotyczą :

 • sytuacji trudnych dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin,
 • sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną w rodzinie, społeczności lokalnej,
 • radzenia sobie, szukania pomocy w przypadku depresji, lęków, fobii i innych incydentów psychicznych,
 • kwestii seksualności, intymności, miłości,
 • znalezienia, najlepszego dla danej rodziny, rozwiązania dotyczącego przyszłości osób z upośledzeniem umysłowym w przypadku choroby, niedomagań zdrowotnych związanych z wiekiem bądź śmierci opiekuna.

Porady psychologiczne odbywać się będą w formie kilku spotkań z psychologiem w czasie których będzie dokonywana diagnoza potrzeb osoby lub rodziny, zrozumienie problemu i zaplanowanie wraz z osoba konsultowaną rozwiązania problemu.

Zakres porad pedagoga – poradnictwo w zakresie:

 • trudności edukacyjnych,
 • trudności w przystosowaniu się do nowych warunków otoczenia,
 • metod pracy z dzieckiem, osobą dorosłą,
 • sposobów przeciwdziałania formom niedostosowania społecznego wśród osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin, radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

 

Cele realizacji zadania:

 • Wzmocnienie kompetencji psychospołecznych i socjalno-prawnych grupy znajdującej się na marginesie społeczeństwa – osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin/opiekunów prawnych poprzez:
  • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne,
  • dostosowanie porad do potrzeb i możliwości odbiorców.
 • Pomoc w otrzymaniu wsparcia i ochrony od odpowiednich służb psychopedagogicznych prawnych i socjalnych.
 • Rozwój samoświadomości obywatelskiej osób z upośledzeniem umysłowym.
 • Wzrost integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
  i ich rodzin poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów jakie osoby
  z upośledzeniem umysłowym napotykają w związku z funkcjonowaniem
  w społeczności lokalnej.

Zadanie współfinansowanie jest przez Gminę Miasto Szczecin.