Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

“Aktywne życie- integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Nowy projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie dofinansowany w ramach działania

7.4 POKL: Niepełnosprawni na rynku pracy. 1 października 2012 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie rozpoczęło kolejny projekt finansowany z EFS w ramach działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy mający na celu kompleksową aktywizację społeczno-zawodową 80 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, której planowanym efektem końcowym ma być zatrudnienie tych osób w budowanym w Dobrej międzygminnym, wielowydziałowym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Rozpoczęcie działalności wyżej wymienionego Zakładu planuje się na III kwartał 2013 roku.W Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby niepełnosprawne będą miały możliwość nie tylko wypracowania renty i emerytury, ale przede wszystkim, realizacji godnego życia poprzez udział w życiu społecznym – praca.

Docelowo w Zakładzie Aktywności Zawodowej znajdzie swoje miejsce pracy 170 osób, w tym 127 osób niepełnosprawnych. Wśród pozostałych pracowników większość będą stanowili rzemieślnicy wspomagający.

Projekt adresowany jest do osób, które:

1) mieszkają na terenie powiatów: Szczecin, Police;

2) nie są zatrudnione;

3) posiadają orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku niepełnosprawności intelektualnej lub autyzmu) lub znacznym stopniu (inne niepełnosprawności).

4) są w wieku produkcyjnym.

Ważne! Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi spełniać wszystkie wskazane powyżej kryteria. Nie spełnianie choćby jednego kryterium powoduje odrzucenie dokumentów z przyczyn formalnych.

W trakcie trwania projektu realizowane będą w kolejności następujące działania:

I. Rekrutacja uczestników projektu.

Zasady i kryteria rekrutacji.

Po przejściu wstępnej rekrutacji wg wszystkich podanych powyżej kryteriów kandydaci do projektu zostaną ocenieni wg następującej oceny punktowej: ‘

1) Płeć

Kobieta – 2 pkt

Mężczyzna – 1 pkt

Posiadanie opiekunki, która z powodu opieki nad osobą niepełnosprawną jest wyłączona z życia zawodowego – 1 pkt

2) Status opiekuna

Osoba samotna – 3 pkt

Osoba pozostaje pod opieką opiekunki lub opiekuna samotnie wychowującego/ sprawującego opiekę – 2 pkt

Osoba pozostająca pod opieką obydwu rodziców/opiekunów – 1 pkt

3) Rodzaj niepełnosprawności

Niepełnosprawność jednego rodzaju – 1 pkt

Niepełnosprawność sprzężona – 2 pkt

4) Dotychczasowa aktywność

Brak uczestnictwa w formach rehabilitacji społeczno-zawodowej (np. szkolenia, wtz, inne) – 1 pkt

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie pracy jako poszukujący pracy – 1 pkt

5) Motywacja

Gotowość do rezygnacji ze świadczeń pomocy społecznej na rzecz zatrudnienia – 2 pkt

Brak gotowości – 0 pkt

Na podstawie uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista główna osób zakwalifikowanych do projektu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie osoby na ostatnich pozycjach listy decydować będzie kolejność zgłoszeń. Sporządzona zostanie także lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się na listę główną wg malejącej liczby punktów.

Kolejnym punktem rekrutacji będzie określenie profilu przystosowania do pracy

Osobom, które zakwalifikują się do projektu zostanie określony profil przystosowania do pracy, będący podstawą do wskazania im optymalnych miejsc praktyk – dwa stanowiska pracy dla każdego uczestnika projektu. Profil powstanie na podstawie diagnozy: psychologicznej, diagnozy predyspozycji osobowo-społecznych oraz diagnozy predyspozycji zawodowych.

Efektem będzie Indywidualny Program Działania

II. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.

Uczestnicy projektu oraz członkowie ich rodzin lub prawni opiekunowie będą mogli skorzystać z porad psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika. Osoby z zaburzeniami słuchu będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

III. Praktyki zawodowe w zakresie następujących sfer zawodowych – w zależności od możliwości osób niepełnosprawnych :

– kuchnia, przygotowywanie posiłków,

– ogrodnictwo, utrzymanie terenów zielonych,

– utrzymanie czystości, prace pomocnicze,

– myjnia samochodowa,

– montaż, demontaż, recycling, niszczenie dokumentów,

– pralnia, magiel,

– krawiectwo,

Nauka prostych czynności pracy odbywać się będzie na stanowiskach pracy u rzemieślników (na terenie miasta Szczecin lub powiatu Police) oraz w obiektach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie (przy ul. Rostockiej 125, Wieniawskiego 25).

Cykl nauki prostych czynności pracy na każdym stanowisku pracy zaplanowano na 280 godzin na osobę (praktyki w grupach czteroosobowych).

W trakcie trwania praktyk uczestnikom towarzyszyć będzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

IV. Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej

Działanie realizowane będzie:

1) za pośrednictwem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, do którego zadań należeć będzie:

– asystencja w trakcie praktyk zawodowych,

– pomoc w dojazdach na praktyki,

– pomoc w kontaktach z urzędami, pomoc w zakupach

2) w trakcie Warsztatów Umiejętności Społecznych – każda grupa szkoleniowa przejdzie 40 godzin treningów z zakresu autoprezentacji, komunikacji, samooceny, asertywności, zachowań w sytuacjach trudnych

3) w Klubie Animacji Społecznej

Uczestnicy projektu będą się mogli spotkać ze sobą co 2 tygodnie w celu przedyskutowania problemów jakie napotykają, wzajemnego wsparcia i wymiany uwag.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem projektu:

Biuro Projektu:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
ul. Rostocka 125
71-771 Szczecin

Tel. 091 4268198 w. 105
E-mail: projektzaz@psouuszczecin.org.pl
www.psouuszczecin.org.pl