Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie publiczne pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Celem zadania jest objęcie wczesną, kompleksową rehabilitacją 20 dzieci do 7 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin w Centrum Małego Dziecka – placówce prowadzonej przez Koło w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Beneficjentami zadania będą małe dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, które mają utrudniony dostęp do placówek nakierowanych na kompleksowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne oraz ich rodziny, którym brak wsparcia i wiedzy w wychowywaniu dzieci z nieprawidłowym rozwojem.

Termin realizacji zadania:
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Planujemy objąć zadaniem 20 dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym oraz ich rodziny z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Grupą docelową zadania będą dzieci do 7 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, które ze względu na swoją złożoną niepełnosprawność, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, wymagają profesjonalnej, kompleksowej i wczesnej rehabilitacji społecznej i medycznej oraz odpowiednio dobranej do potrzeb i możliwości terapii. Grupą docelową zadania będą również ich rodzice/opiekunowie, którzy nauczą się podejmowania odpowiednich działań nakierowanych na niepełnosprawność dziecka, otrzymają porady w zakresie właściwego postępowania ze swoim dzieckiem. Wsparciem obejmiemy całe rodziny, aby mogły realizować różne cele życiowe i potrafiły budować realną perspektywę rozwoju dziecka.

Dzieci obejmiemy specjalistyczną opieką szeroko pojętej rehabilitacji podczas specjalnie dobranych bloków zajęć terapeutycznych i konsultacji medycznych. Wszystkim działaniom zadania będą towarzyszyć rodzice/opiekunowie dzieci.

Będziemy wspierać i edukować rodziców, aby mogli świadomie wspomagać rozwój swojego dziecka również w warunkach domowych. Celem podejmowanych przez nas działań jest pobudzanie procesów poznawczych, intelektualnych, motorycznych dzieci tak, aby osiągnęły jak największą samodzielność i możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Chcemy stworzyć równe szanse rodzinom w naszej placówce poprzez:

  • opracowanie indywidualnych, kompleksowych programów stymulujących i usprawniających dziecko, które będą dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, wieloraką niepełnosprawnością, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, będą odzwierciedlały funkcjonowanie dziecka w kontekście jego rozwoju poznawczego, emocjonalno – społecznego i rozwoju ruchowego:
  • wdrażanie programów w specjalnie dobranych formach rehabilitacji i edukacji: ”Mama, Tata i Ja”, „Mamo, Tato bądźmy razem”, ”Mamo, Tato baw się ze mną”,
  • korzystanie z konsultacji medycznych (lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz pediatra),
  • udział rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych w grupowych zajęciach wsparcia oraz udział całych rodzin w spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie ośrodka.

W zadaniu wezmą udział lekarze: rehabilitacji medycznej, pediatra, a także terapeuci: psycholog, pedagog, fizjoterapeuci, logopeda, muzykoterapeuta. Specjaliści i terapeuci zgodnie ze swoją wiedzą i wykształceniem będą wspierać małe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów.

W zadaniu będą brać również udział wolontariusze oraz członkowie stowarzyszenia pełniący funkcje społecznie. Do zadań członków stowarzyszenia należeć będzie nadzorowanie wszystkich działań projektu.