Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Celem podejmowanych przez nas działań jest poprawa jakości życia osób z różnymi niepełnosprawnościami. Działania, które chcemy wprowadzić to nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie procesów poznawczych, intelektualnych, motorycznych, tak, aby beneficjenci zadania osiągnęli jak największą samodzielność, komunikatywność i możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Osoby te wymagają profesjonalnej, kompleksowej rehabilitacji oraz odpowiednio dobranej do ich potrzeb i możliwości terapii, prowadzonej przez wykwalifikowanych terapeutów. Dzieci i młodzież obejmiemy szeroko pojętą rehabilitacją niemedyczną poprzez prowadzenie specjalnie dobranych terapeutycznych zajęć grupowych, umożliwiając im w ten sposób doświadczanie i przebywanie w grupie rówieśniczej.

Wsparciem obejmiemy całe rodziny/opiekunów osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, którzy poprzez uczestnictwo w terapeutycznych zajęciach grupowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, czy w grupie wsparcia im dedykowanej wzmocnią rolę rodzicielską, podniosą kompetencje komunikacyjne i otwartość niwelując tym izolację środowiskową.

Nabór beneficjentów zadania będzie odbywał się przez okres czasu trwania zadania, rekrutację przeprowadzimy wykorzystując istniejącą bazę danych osobowych Stowarzyszenia.

Wszystkie działania zadania będą prowadzone w placówce.

Miejsce realizacji zadania
Zadanie będzie realizowane w Centrum Małego Dziecka – placówce Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Rostockiej 125.

Grupa docelowa
Grupą docelową zadania będzie 20 dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niepełnosprawnością, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym oraz ich rodziny/opiekunowie, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Termin realizacji zadania:
od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.