Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie polega na objęciu dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością, niepełnosprawnością intelektualną lub zagrożonych niepełnosprawnością, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym oraz ich rodziny, szeroko pojętą rehabilitacją niemedyczną  poprzez prowadzenie specjalnie dobranych terapeutycznych zajęć grupowych. Celem podejmowanych przez nas działań jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie procesów poznawczych, intelektualnych, motorycznych, tak, aby beneficjenci zadania osiągnęli jak największą samodzielność, komunikatywność i możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Wsparciem obejmiemy całe rodziny/opiekunów, aby mogli realizować różne cele życiowe i potrafili budować realną perspektywę rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub zagrożonej niepełnosprawnością.

Wszystkie działania zadania będą prowadzone w formie stacjonarnej.

Miejsce realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w Centrum Małego Dziecka – placówce Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Rostockiej 125.

Grupa docelowa

Grupą docelową zadania będzie 30 dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością,
z niepełnosprawnością intelektualną, lub zagrożonych niepełnosprawnością, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym oraz ich rodziny, które mają utrudniony dostęp (poza Stowarzyszeniem) do placówek publicznych nakierowanych na kompleksowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzonym rozwojem. 

Beneficjenci zadania to osoby z umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności
i dzieci, które nie mają jeszcze określonego stopnia niepełnosprawności, a które są pod opieką Stowarzyszenia i posiadają wskazania do rehabilitacji ze względu na brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju. Osoby te wymagają profesjonalnej, kompleksowej rehabilitacji oraz odpowiednio dobranej do potrzeb i możliwości terapii.

Wsparciem obejmujemy całe rodziny/opiekunów, aby mogli realizować różne cele życiowe i potrafili realną perspektywę rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub zagrożonej niepełnosprawnością.

Dzieci i młodzież obejmiemy szeroko pojętą rehabilitacją medyczną poprzez prowadzenie specjalnych dobranych terapeutycznych zajęć grupowych.

Termin realizacji zadania:

od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.