Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie polega na objęciu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej specjalistyczną opieką i szeroko pojętą rehabilitacją, jako sposób rozwiązywania ich problemów, poprzez specjalnie dobrane terapeutyczne zajęcia grupowe. Celem podejmowanych przez nas działań jest pobudzanie procesów poznawczych, intelektualnych, motorycznych, tak, aby beneficjenci zadania osiągnęli jak największą samodzielność, komunikatywność i możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Terapie przeprowadzą wieloletni pracownicy PSONI Koło w Szczecinie: fizjoterapeuci, pedagog, logopeda, psycholog, muzykoterapeuta, którzy wykorzystają różnorodne formy i metody w kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i wieloraką niepełnosprawnością. Dobór form i narzędzi w zajęciach będzie dostosowany do możliwości danego beneficjenta, jego ograniczeń i stopnia niepełnosprawności, co pozwoli zaspokoić potrzeby beneficjentów zadania i wspierać ich nieharmonijny rozwój psychoruchowy.

Miejsce realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w Centrum Małego Dziecka – placówce Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Rostockiej 125.

Grupa docelowa

Grupą docelową zadania będzie 20 dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością,
z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, z zaburzonym rozwojem psychoruchowym  oraz ich rodziny, które mają utrudniony dostęp do placówek nakierowanych na kompleksowe działania rehabilitacyjno – terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Beneficjenci zadania to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które ze względu na swoją złożoną niepełnosprawność, nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, wymagają profesjonalnej, kompleksowej rehabilitacji społecznej i medycznej oraz odpowiednio dobranej do potrzeb i możliwości terapii. Wsparciem obejmiemy całe rodziny / opiekunów, aby mogli realizować rożne cele życiowe i potrafić budować realną perspektywę rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Odbiorcami zadania są wyłącznie mieszkańcy Szczecina.

Termin realizacji zadania:

od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.