Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Sfinansowano ze środków budżetu państwa

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie jest specjalistyczną placówką niepubliczną, powołaną w 2002 r., przeznaczoną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy Miasto Szczecin.

W ramach zadania prowadzone są:

 1. Seminaria.
 2. Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej.
 3. Trening komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
 4. Trening rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze złością.
 5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.
 6. Zajęcia indywidualne prowadzone przez psychologa i terapeutów zgodnie z indywidualnym planem wsparcia dla każdego z uczestników.
 7. Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego.
 8. Działania Kulturalno – rozrywkowe.
 9. Zajęcia indywidualne oraz warsztaty przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym i wypełniania ról społecznych. w tym zawodowych, rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku chronionym i otwartym rynku pracy.
 10. Zajęcia fizjoterapeutyczne i ruchowe.
 11. Poradnictwo i wsparcie dla rodziców i opiekunów.

Termin realizacji: 01.01.2020 r.- 31.12.2022 r.

Finansowanie za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.: 2 913 967,10 zł.

Finansowanie za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.: 4 296 217,70 zł

Całkowita wartość zadania za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.: 2 913 967,10 zł.

Całkowita wartość zadania za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.: 4 296 217,70 zł