Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

 

Zadanie polega na zorganizowaniu Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień Godności ma na celu uświadomienie społeczeństwu – mieszkańcom Szczecina różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Godność człowieka to podstawowa niezbywalna wartość każdego członka społeczeństwa.

Realizacja zadania umożliwi przede wszystkim:

  • włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego uczestnictwa
    w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,
  • integrację dzieci, młodzieży i dorosłych ze społecznością lokalną,
  • przełamywanie istniejących barier psychologicznych w społeczeństwie,
  • upowszechnienie wiedzy o problematyce związanej z niepełnosprawnością intelektualną, w tym specyficznych potrzebach i rzeczywistych możliwościach tych osób,
  • pokazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ludzi stanowiących część społeczeństwa, w którym bariery zarówno technologiczne jak i psychofizyczne utrudniają integrację,
  • kreowanie samooceny osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez rozbudzanie wiary we własne siły,
  • pokazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnych członków społeczeństwa poprzez popularyzowanie właściwego podejścia do osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • zaspokojenie przez osoby niepełnosprawne potrzeby samorealizacji stanowiącej element niezależnego życia.

Termin realizacji: 16 sierpień 2021 r. – 30 wrzesień 2021 r.

Dofinansowanie: 4 050,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 6 800,00 zł.