Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

„Dorosły – samodzielny – niezależny. Rehabilitacja społeczna mieszkańców Mieszkania Chronionego, osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”

Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną przez Asystentów Osoby Niepełnosprawnej (AON) w Mieszkaniu Chronionym. Rolą AON będzie nauka, zwiększenie, nabycie, oraz podtrzymanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania mieszkańców Mieszkania Chronionego w różnych rolach i kręgach społecznych umożliwiających niezależne życie poza rodziną. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: kształtowanie, trenowanie, utrwalanie, wzmacnianie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w rolach: osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, współmieszkańca, konsumenta, w kontekście kręgów społecznych(wspólnota mieszkaniowa, sąsiedzi, koledzy, społeczność lokalna), jak również w kontekście ról społecznych, które Osoby powinny podejmować z racji swojego wieku oraz przysługujących im praw.

W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia:

  • Trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Za okres 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.:

Wartość dofinansowania: 409 320,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 424 920,00 zł.