Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn. „ Dorosły – samodzielny – niezależny. Rozwój usług wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w celu ich integracji ze społeczeństwem” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zwiększenia samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców Mieszkań Chronionych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie (zwanych dalej ONI). Cel ten zostanie zrealizowany dzięki usługom świadczonym przez przygotowanych przez Wnioskodawcę asystentów osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Beneficjenci projektu to osoby z orzeczonym umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi: niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami widzenia, chorobami somatycznymi, niedosłuchem, autyzmem, epilepsją.

Działania przewidziane w projekcie:

  1. Treningi w czynnościach samoobsługowych, porządkowych.
  2. Treningi w aktywności ekonomicznej.
  3. Treningi w organizacji czasu wolnego.
  4. Treningi w dbaniu o własne zdrowie oraz w trakcie wypoczynku nocnego.
  5. Treningi w trakcie kontaktów z rodziną.

Zadanie jest realizowane w Mieszkaniach Chronionych przy ul. Hożej 32 w Szczecinie – placówce Koła PSONI w Szczecinie do 31 grudnia 2020.