Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu usług asystenta osobistego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Usługi asystenckie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i polegać będą z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności i polegać będą na udzielaniu bezpośredniej pomocy podczas: wykonywania czynności dnia codziennego, wyjściach, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Rekrutacja przeprowadzana będzie w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. Osoby chcące przystąpić do zadania będą mogły zgłosić swój udział osobiście lub elektronicznie w Ośrodku Oparcia Społecznego PSONI Koło w Szczecinie, określić zakres niezbędnego wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością.

Nabór chętnych do skorzystania z usług asystenta, przyjmowanie wniosków o przyznanie usług asystenckich – nabór o przyznanie usług będzie trwał cały rok, aktualizacja bazy danych rodzin oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną chętnych do skorzystania z usług świadczonych przez asystenta/ów, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób z niepełnosprawnością intelektualną biorących udział w realizacji zadania z uwzględnieniem oczekiwań osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Miejsce realizacji zadania

  • Część merytoryczna zadania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie Ośrodek Oparcia Społecznego ul. Rostocka 125,
  • Część praktyczna zadania: Gmina Miasto Szczecin. 

Grupa docelowa
Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – 40 osób z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Termin realizacji zadania:
od 02 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.