Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu usług asystenta osobistego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Usługi asystenckie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i polegać będą na udzielaniu bezpośredniej pomocy podczas: wykonywania czynności dnia codziennego, wyjściach, powrotach lub dojazdach w wybrane miejsce, załatwienia spraw urzędowych, korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzania i odbierania dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Rekrutacja przeprowadzana będzie w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. Osoby chcące przystąpić do zadania będą mogły zgłosić swój udział osobiście lub elektronicznie w Ośrodku Oparcia Społecznego PSONI Koło w Szczecinie, określić zakres niezbędnego wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce realizacji zadania

  • Część merytoryczna zadania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie Ośrodek Oparcia Społecznego ul. Rostocka 125,
  • Część praktyczna zadania: Gmina Miasto Szczecin. 

Grupa docelowa

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – 40 osób z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Termin realizacji zadania:

od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.