Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Realizacja zadania będzie polegała na wsparciu osób z wieloraką niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w wypełnianiu codziennych obowiązków, a także realizacji innych aktywności wymagających obecności i asysty drugiej osoby.

Usługi świadczone przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej mają za zadanie umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną stwarzając im w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju, wsparcie w tych momentach, w których sami nie mogą sobie poradzić. Zakres usług asystenta obejmował będzie między innymi wsparcie w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, takich jak ubieranie, rozbieranie, czynności higieniczne, asystowanie przy myciu, pomoc podczas przygotowania i spożywania posiłków, umożliwienie udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, w dojeździe do lekarza, do szkoły, pracy, w dotarciu i uczestnictwie w kursach zawodowych i innych, podczas podróży oraz we wszelkich innych potrzebach zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną lub jego rodzinę.

Na stronie internetowej Koła PSONI w Szczecinie oraz na stronach portalu społecznościowego zostanie umieszczona dokładna informacja o planowanych działaniach, realizatorach zadania oraz o instytucji finansującej. Osoby chcące przystąpić do zadania będą mogły zgłosić swój udział osobiście w Placówce PSONI Koło w Szczecinie w Ośrodku Oparcia Społecznego gdzie będą miały możliwość określić zakres niezbędnego wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością. Rekrutacja przeprowadzana będzie w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania.

Zadanie skierowane jest do 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Działania prowadzone będą w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, domach osób wspieranych, a także w otwartym środowisku lokalnym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Termin realizacji zadania:
od 28 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.