Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Realizacja zadania polegała będzie na zatrudnieniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, z orzeczoną niepełnosprawnością celem umożliwienia podopiecznym udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Usługi świadczone przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mają za zadanie umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, stwarzając im w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju, wsparcie w tych momentach ,w których sami nie mogą sobie poradzić. Zakres usług asystenta obejmował będzie między innymi wsparcie w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, takich jak ubieranie, rozbieranie, czynności higieniczne przy myciu, w spożywaniu posiłków, udziale w zajęciach rehabilitacyjnych, dojeździe do lekarza, do szkoły, pracy, dotarciu i uczestnictwie w kursach zawodowych i innych, podróż oraz innych potrzebach zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną.

Zadanie realizowane będzie przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przez 12 miesięcy po 40 godzin tygodniowo. Zadanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Działania Asystenta prowadzone będą w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, domach osób wspieranych, a także w otwartym środowisku lokalnym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Termin realizacji zadania:

od 25 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Realizacja zadania podzielona zostanie na 3 działania:

DZIAŁANIE I.

Nabór chętnych do skorzystania z usług asystenta.

  1. Przyjmowanie wniosków o przyznanie usług asystenckich. Nabór o przyznanie usług będzie trwał cały rok.
  2. Aktualizacja bazy danych rodzin oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną chętnych do skorzystania z usług świadczonych przez asystentów.
  1. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób z niepełnosprawnością intelektualną biorących udział w realizacji zadania z uwzględnieniem oczekiwań osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Z usług asystenta skorzystają 2 grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zgłosiły potrzebę wsparcia:        

  • Osoby samodzielnie życiowo, sprawne fizycznie o prawidłowo rozwiniętej umiejętności podejmowania decyzji z pełnym prawem obywatelskim wymagające doradztwa w skomplikowanych sprawach życiowych.
  • Osoby niesamodzielne życiowo, brak sfery decyzji, o dużych ograniczeniach fizycznych, wymagające doradztwa, pomocy życiowej i opieki bezpośredniej.

DZIAŁANIE II.

Bezpośrednia praca asystenta mająca na celu wzmacnianie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą uczone samodzielnego funkcjonowania w naturalnych warunkach życiowych (przygotowanie posiłków, robienie zakupów, przygotowanie się do wyjścia do placówek, do pracy, spędzanie wolnego czasu) .Celem tych treningów będzie nauczenie ich, że mogą podejmować samodzielne decyzje. Asystent osobisty ma im pomóc pokonać ograniczenia związane z samodzielnym funkcjonowaniem.

DZIAŁANIE III.

Promocja zadania

Na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie zostanie zamieszczona informacja o projekcie oraz o naborze chętnych do projektu. Ze względu na ogólnodostępność strony – z zadaniem, przebiegiem realizacji oraz efektami zadania p.n.: „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” będzie mogła zapoznać się z szeroka rzesza odbiorców z całej Polski.