Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie pn. „Aktywny Senior” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Głównym celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców/opiekunów.

W celu realizacji zadania zostaną przeprowadzone działania organizacyjne oraz rekrutacja beneficjentów, która będzie odbywać się w sposób ciągły z wykorzystaniem bazy danych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie. Zostaną przeprowadzone warsztaty nauki podstawowych umiejętności obsługiwania technologii komputerowych, warsztaty mające na celu naukę właściwych reakcji na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu oraz organizowane wyjścia do instytucji kultury. Realizacja działań wspierana będzie przez asystenta osobistego.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku senioralnym oraz ich rodziców/opiekunów do różnych form aktywności osobistej, zgodnie z ich zainteresowaniem i możliwościami (nauka obsługi komputera, przeglądarki internetowej, wypracowanie własnego systemu wsparcia i samopomocy, udział w życiu kulturalnym) oraz do podniesienia jakości usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla ich godnego starzenia się poprzez działania asystenta osobistego.

Zadanie realizowane w terminie: od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w Szczecinie, w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie.