Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie


Zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Aktywizacja społeczno – kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania muzyczne i artystyczne w tym nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON dotyczący kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmujący zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Aktywizacja społeczno – kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania muzyczne i artystyczne w tym nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej”.

Realizacja projektu polegała będzie na rehabilitacji społecznej (kulturalno – artystycznej) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni Ośrodka Oparcia Społecznego dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą się uczyć grać utwory z repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej. Wnioskodawca od 2000 roku prowadzi w Ośrodku

Oparcia Społecznego Orkiestrę Perkusyjną Gamelan. Orkiestrę tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawę instrumentalną Orkiestry stanowi zestaw instrumentów niemieckiego kompozytora Carla Orffa. Głównym celem zadania jest szeroko pojęta rehabilitacja społeczna jego uczestników, ale również aktywny udział w życiu kulturalnym. Ważnym elementem działalności Orkiestry jest zwrócenie uwagi na miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz pomoc w doskonaleniu talentów.

 • Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Warunki rekrutacji do projektu

Beneficjentami ostatecznymi zadania będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną – podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.

Członkowie Orkiestry Perkusyjnej Gamelan zostali zakwalifikowani na podstawie następujących wskaźników:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z uwagi na upośledzenie umysłowe lub upośledzenie umysłowe ze sprzężeniami.
 • wola uczęszczania na warsztaty muzyczne, przynależność do Orkiestry Perkusyjnej Gamelan w formie pisemnej lub ustnej, jeżeli osoba jest niepisząca.
 • przesłuchanie muzyczne przez muzyków prowadzących zajęcia pozwalające na napisanie Ewaluacji Indywidualnego Planu Działania.

W przypadku przyjęcia do projektu nowych uczestników obowiązują wymienione wyżej kryteria, po przesłuchaniu muzycznym zostanie napisany Indywidualny Plan Działania.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Forma wsparcia

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1) Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

W ramach realizacji formy wsparcia zostanie zorganizowanych 90 warsztatów muzycznych po 2 godziny, podczas których Orkiestra przygotuje repertuar do koncertów. Beneficjentami zadania będzie 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym mieszkających w Gminie Miasto Szczecin. Priorytetowym celem tej formy wsparcia będzie integracja i zapoznanie się niepełnosprawnych muzyków oraz słuchaczy (odbiorców) koncertów z europejską muzyką klasyczną i współczesną. Poprzez warsztaty muzyczne i prezentację swoich osiągnięć niepełnosprawni muzycy mają okazję i szansę rozwoju wielu innych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, chociażby w życiu społecznym. Nauka umiejętności muzycznych, poczucia rytmu, odtwarzania nut często zapisanych jako kolorowe kropki na poszczególnych dźwiękach instrumentarium wymaga częstych i systematycznych prób. W realizacji tej formy wsparcia weźmie udział 25 ONI, 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 3 wolontariuszy. Warsztaty muzyczne odbywać się będą w placówce PSONI Koło w Szczecinie przy ulicy Wieniawskiego 25. Budynek ten dysponuje dużą salą gimnastyczną, co pozwala na komfortowe i logistyczne rozstawienie instrumentarium do przeprowadzenia warsztatów muzycznych. Wyliczona ilość warsztatów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan podana jest na rok czasu.

2) Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan – podczas koncertów zostaną zaprezentowane umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zostały wypracowane podczas warsztatów muzycznych. W ramach realizacji projektu wnioskodawca zorganizuje 5 koncertów. Koncerty będą miały charakter otwarty – wstęp wolny. Organizowane będą w miejscach ogólnie dostępnych pozbawionych barier architektonicznych: Kościoły, Domy Kultury, Sale koncertowe.

Przed każdym koncertem w ramach działań promujących wydarzenie zostaną rozwieszone plakaty zapraszające na koncert opatrzone logo PFRON.

Przewidywana liczba zagranych utworów podczas każdego koncertu – 8. Szacowana liczba widzów podczas koncertów – 600 osób. Działania organizacyjne oraz przeprowadzenie koncertów wspomagane będą przez 3 wolontariuszy. Ich zadaniem będzie pomoc w spakowaniu/rozpakowaniu instrumentarium do przewozu, rozłożeniu/złożeniu instrumentarium na scenie, asystowaniu beneficjentom ostatecznym projektu podczas realizacji formy wsparcia. Ilość koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan została wyliczona na 1 rok kalendarzowy

Harmonogram realizacji projektu

Rok 2019 2020
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X
Podzadania
1.1 Ewaluacja Indywidualnego Planu Działania / Ocena realizacji Indywidualnego Planu Działania X X X
1.2 Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X X X X X X X X
1.3 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X
Rok 2020 2021
Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X
Podzadania
1.1 Ewaluacja Indywidualnego Planu Działania / Ocena realizacji Indywidualnego Planu Działania X X X
1.2 Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X X X X X X X X
1.3 KoncertyOrkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X
Rok 2021
Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X
Podzadania
1.1 Ewaluacja Indywidualnego Planu Działania / Ocena realizacji Indywidualnego Planu Działania X X
1.2 Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X X X X X
1.3 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X
Rok 2021 2022
Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X
Podzadania
1.1 Ewaluacja Indywidualnego Planu Działania / Ocena realizacji Indywidualnego Planu Działania X X X
1.2 Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X X X X X X X X
1.3 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan X X X X X

Aktualności dotyczące realizowanego projektu.

W okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne – organizowane 2 razy w tygodniu ( wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania w pierwszym okresie finansowania zostało zorganizowanych 66 warsztatów muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć : 132 godziny, łączna liczba udzielonego wsparcia 792 godziny. Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków: Dyrygenta i 2 Muzykoterapeutów wspieranych przez 3 wolontariuszy.
 • zorganizowano 4 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan. Łączny czas koncertów: 4 godziny,  łączna liczba godzin udzielonego wsparcia: 48.

Koncerty odbyły się w dniach: 11.05.2019 r. w Kościele Świętej Rodziny w Szczecinie, 09.06.2019  r.  w Kościele p.w. Wniebowstąpienia NMP w Międzywodziu, 27.10.2019 r.  w Kościele Św. Marii w Pasewalku, 11.12.2019 r. w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej.

W realizację tego celu programowego zaangażowani byli: 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 4 wolontariuszy. Podczas koncertu Orkiestra zaprezentowała 8 utworów muzycznych przygotowanych w ramach przeprowadzonych warsztatów muzycznych. Przed każdym koncertem Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, w celu zaproszenia jak największej liczby słuchaczy w miejscach publicznych oraz instytucjach rozwieszano plakaty zapraszające na koncert. Plakaty zawierały informacje o współfinansowaniu zadania ze środków PFRON oraz opatrzone były logo PFRON. Podczas koncertów rozkładany był także Roll-up informujący o roli PFRON w zadaniu. Liczba widzów podczas koncertów to ok. 200 osób.

W okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.:

 • przeprowadzono warsztaty muzyczne – organizowane 2 razy w tygodniu (wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania w drugim okresie finansowania zostało zorganizowanych 90 warsztatów muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć: 180 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia 1080 godzin. Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków: Dyrygenta i 2 Muzykoterapeutów wspieranych przez 3 wolontariuszy.

W I okresie finansowania Orkiestra Perkusyjna Gamelan przygotowała oraz nauczyła się wykonywać utwory:

 • „Kołysanka dla Tytusa” Zbigniew Hołdys – Opracowanie Paweł Kornicz,
 • „Bailamos” Enrique Iglesias – opracowanie Krzysztof Seroczyński.
 • „Black Coffee” – Mary Juane Clair – opracowanie Paweł Kornicz
 • „Dazed and Confused” – Led Zeppelin – K. Seroczyński.
 • „Soul” – Michael Bolton – opracowanie P. Kornicz
 • „Oda Béla Bartók in memoriam” – Wojciech Kilar – opracowanie P. Kornicz.
 • „Sonata per violoncello ed orchestra” – Krzysztof Panderecki – opracowanie K. Seroczyński.
 • „Dazed and Confused” – Led Zeppelin opracowanie – K. Seroczyński,
 • zorganizowano 5 koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.

Łączny czas koncertów: 10 godzin, łączna liczba godzin udzielonego wsparcia: 60.

Koncerty odbyły się w dniach: 11.05.2019 r. w Kościele Świętej Rodziny w Szczecinie, 09.06.2019 r. w Kościele p.w. Wniebowstąpienia NMP w Międzywodziu, 27.10.2019 r. w Kościele Św. Marii w Pasewalku, 11.12.2019 r.   w   Międzygminnym   Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, 28.01.2020 r. w Urzędzie Gminy Miasto Szczecin.

W realizację tego celu programowego zaangażowani byli: 1 Dyrygent, 2 Muzykoterapeutów oraz 4 wolontariuszy. Podczas koncertu Orkiestra zaprezentowała 8 utworów muzycznych przygotowanych w ramach przeprowadzonych warsztatów muzycznych. Przed każdym koncertem Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, w celu zaproszenia jak największej liczby słuchaczy w miejscach publicznych oraz instytucjach rozwieszano plakaty zapraszające na koncert. Plakaty zawierały informacje o współfinansowaniu zadania ze środków PFRON oraz opatrzone były logo PFRON. Podczas koncertów rozkładany był także wykonany w ramach projektu Roll-up informujący o roli PFRON w zadaniu. Liczba widzów podczas koncertów to ok. 200 osób.

W okresie od 01 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 r.:

 • w związku z panującym stanem epidemii COVID-19 działania Orkiestry Perkusyjnej Gamelan zostały zawieszone od dnia 01.04.2020 do 18.06.2020.

W lipcu oraz sierpniu warsztaty muzyczne organizowane były 3 razy w tygodniu ( wtorek, czwartek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00). W ramach realizowanego działania zorganizowano 43 warsztaty muzyczne po 2 godziny – łączny czas zajęć : 86 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia 86 godzin. Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków: Dyrygenta i 2 Muzykoterapeutów wspieranych przez 3 wolontariuszy.

 • w związku z panującymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan nie odbyły się.

W dniu 27.10.2020 r. realizacja zleconego zadania została zawieszona z uwagi na wprowadzone obostrzenia.

W okresie od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 r.:

 • Przeprowadzono warsztaty muzyczne:

– w okresie od 01.07.2020 do 26.10.2020 roku warsztaty organizowane były 3 razy w tygodniu (wtorek, czwartek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00) celem nadrobienia zaległych warsztatów za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku.

W ramach realizowanego działania zorganizowano 43 warsztaty muzyczne po 2 godziny – łączny czas zajęć : 86 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia 86 godzin.

– w okresie od 19.02.2021 do 31.03.2021 roku celem nadrobienia zaległych warsztatów za miesiące: listopad, grudzień 2020 roku oraz styczeń i połowę lutego 2021 roku zorganizowano: luty 10 warsztatów, marzec 34 warsztaty muzyczne po 2 godziny – łączny czas zajęć: 88 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia 88 godzin.

Łącznie w drugim okresie finansowania zorganizowano 87 warsztatów muzycznych Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznej liczbie godzin: 174.

Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków: Dyrygenta i 2 Muzykoterapeutów wspieranych przez 3 wolontariuszy.

W II okresie finansowania Orkiestra Perkusyjna Gamelan przygotowała oraz nauczyła się wykonywać następujące utwory:

 1. Yellow Submarine – muz. John Lennon Paul McCartney; opracowanie A. Seroczyńska; dyr. K.Michno
 2. Albatros – muz. Peter Green; opr. K.Seroczyński; dyr. K.Seroczyński
 3. Tango Derwid- muz. K,Seroczyński; dyr. K.Seroczyński
 4. On the Sunny Side of the Street – muz. Jimmy McHugh; opr. K.Seroczyński; dyr. K.Seroczyński
 5. Kujawiak – mel. lud.; opr. K.Seroczyński; dyr. K.Seroczyński
 6. Walc nr 2 – muz. D.Szostakowicz; opr. K.Michno; dyr. K.Michno
 7. W grocie Króla Gór – muz. Edward Greeg; opr. P.Kornicz; dyr. P.Kornicz
 8. Eine Kleine Nacht Musik – muz. W.A.Mozart; opr. P.Kornicz; dyr. P.Kornicz
 9. Fragment pierwszej części Carmina Burana – muz. Carl Orff; opr. P.Kornicz; dyr. P.Kornicz
 • Zorganizowano 5 Koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan

– podczas realizacji działania koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan zostały zaplanowane na miesiące: listopad 2020, grudzień 2020 , styczeń 2021, luty 2021, marzec 2021 roku.
W miesiącach listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021 w związku obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 koncerty nie odbyły się.

W marcu 2021 roku :
– nagrano i wyemitowano 3 koncerty on-line Orkiestry Perkusyjnej Gamelan. Linki do koncertów:

https://psoniszczecin.org.pl/koncert-on-line-orkiestry-perkusyjnej-gamelan/;
https://psoniszczecin.org.pl/koncert-on-line-orkiestry-perkusyjnej-gamelan-2/;
https://psoniszczecin.org.pl/koncert-on-line-orkiestry-perkusyjnej-gamelan-3/.

Podczas koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan ONI, Dyrygent oraz 2 Muzykoterapeutów wspieranych było przez 3 wolontariuszy.

Łącznie w drugim okresie finansowania zorganizowano 5 koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznej liczbie godzin: 10 godzin.

W okresie od 01 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021 r.:

 • Przeprowadzono warsztaty muzyczne:

– w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2021 roku warsztaty organizowane były 2 razy w tygodniu
(wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00).

W ramach realizowanego działania zorganizowanych zostało 72 warsztatów muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć : 144 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia 144 godziny.

Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków.

W III okresie finansowania Orkiestra Perkusyjna Gamelan przygotowała oraz nauczyła się wykonywać utwory:

 1. „What a Wonderful World” – Bob Thiele, Georg David Weiss;
 2. “La Campanella” – N.Paganini / F.Liszt;
 3. „Habanera” – G.Bizet;
 4. Walc z filmu „Ziemia obiecana”;
 5. „Bądź moim natchnieniem”;
 6. „ Izolda” – Z. Wodecki.
 • Zorganizowano 3 Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan:

Koncerty odbyły się w dniach: 20.05.2021 w Krzywym Lesie pod Gryfinem. Podczas Koncertu kręcono także Orkiestrę Gamelan do powstającego teledysku pt.” Pieśń Bielika”, 12.06.2021 roku w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, 17.12.2021 roku w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Koncerty organizowane były z zachowaniem zasad sanitarno – epidemiologicznych.

W realizację tej formy wsparcia zaangażowani byli:

Dyrygent oraz 2 Muzykoterapeutów wspieranych było przez 3 wolontariuszy.

Łącznie w trzecim okresie finansowania zorganizowano 3 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznej liczbie godzin: 6 godzin.

W okresie od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r.:

 • Przeprowadzono Warsztaty muzyczne:

– w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku warsztaty organizowane były 2 razy w tygodniu
(wtorek oraz piątek w godzinach od 16.00 do 18.00).

W ramach realizowanego działania zorganizowanych zostało 88 warsztatów muzycznych po 2 godziny – łączny czas zajęć : 176 godzin, łączna liczba udzielonego wsparcia 1056 godziny.

Podczas warsztatów 25 osobowa Orkiestra przygotowywała repertuar oparty na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej do koncertów. Warsztaty muzyczne prowadzone były przez profesjonalnych muzyków:

W III okresie finansowania Orkiestra Perkusyjna Gamelan przygotowała oraz nauczyła się wykonywać utwory:

 1. „What a Wonderful World” – Bob Thiele, Georg David Weiss;
 2. “La Campanella” – N.Paganini / F.Liszt;
 3. „Habanera” – G.Bizet;
 4. Walc z filmu „Ziemia obiecana”;
 5. „Bądź moim natchnieniem”;
 6. „Izolda”;
 7. „Lubię wracać tam gdzie byłem”;
 8. „Cwał Walkirii” R. Wagner;
 9. Rachmaninow – Etiuda d-moll Op.33, Nr 4 (Etude-Tableaux).
 • Zorganizowano 5 Koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan:

Koncerty odbyły się w dniach: 20.05.2021 w Krzywym Lesie pod Gryfinem. Podczas Koncertu kręcono także Orkiestrę Gamelan do powstającego teledysku pt.” Pieśń Bielika”, 12.06.2021 roku w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, 14.12.2021 roku w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej koło Szczecina, 30.01.2022 w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczym PSONI Koło w Szczecinie, 12.03.2022 roku w Kościele Polskokatolickim pw. św. Piotra i Pawła pn. „ Solidarni z Ukrainą”.

W realizację tej formy wsparcia zaangażowani byli:

Dyrygent oraz 2 Muzykoterapeutów wspieranych było przez 3 wolontariuszy.

Łącznie w trzecim okresie finansowania zorganizowano 5 koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan o łącznej liczbie godzin: 10 godzin, łączna liczba godzin udzielonego wsparcia: 60 godzin.