Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

„Dorosły – samodzielny – niezależny. Rehabilitacja społeczna mieszkańców Mieszkania Chronionego, osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”

  

Realizacja zadania ma na celu nabycie, zwiększenie oraz podtrzymanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach i kręgach społecznych umożliwiających niezależne życie poza rodziną. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: kształtowanie, trenowanie, utrwalanie, wzmacnianie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w rolach: osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, współmieszkańca, konsumenta, w kontekście kręgów społecznych (wspólnota mieszkaniowa, sąsiedzi, koledzy, społeczność lokalna), jak również w kontekście ról społecznych, które Osoby powinny podejmować z racji swojego wieku oraz przysługujących im praw.

W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia:

  • Trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • Trening umiejętności samoobsługi w czynnościach życia codziennego oraz dbania
    o zdrowie i bezpieczeństwo,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentom ostatecznym zadania w godzinach nocnych.

Termin realizacji projektu od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wartość dofinansowania: 706 926,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 769 926,00 zł.