Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

I. OGÓLNA INFORMACJA O PLACÓWCE

Mieszkanie Chronione jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie prowadzoną od 2003 roku, początkowo dla pięciu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki staraniom Zarządu Koła PSONI w Szczecinie w dniu 1 września 2014 r. oddano do użytkowania nowy obiekt przy ulicy Hożej 32 w Szczecinie, co pozwoliło zwiększyć ilość osób objętych wsparciem obecnie jest to 20 osób.

Placówka funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku. Mieszkańcy przebywają w Mieszkaniu Chronionym od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 8.00 oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. W godzinach od 8.00 do 15.00 mieszkańcy Mieszkania Chronionego są uczestnikami innych placówek prowadzonych przez Koło w Szczecinie, takich jak: Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy.

Budynek Mieszkania Chronionego składa się 4 segmentów mieszkalnych. W każdym segmencie znajduje się pięć samodzielnych pokoi mieszkalnych z łazienką (każdy dla jednej osoby) oraz wspólny pokój dzienny.

Dodatkowo w skład budynku mieszkania chronionego wchodzi pomieszczenie rekreacyjne wyposażone m.in. w orbitrek, steper, atlas do ćwiczeń, kije do nordic walking, rowery rekreacyjne.

II. CEL PLACÓWKI

Celem placówki jest stworzenie optymalnych warunków samodzielnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach i kręgach społecznych umożliwiających niezależne życie poza rodziną.

Cel ten jest realizowany poprzez: kształtowanie, trenowanie, utrwalanie i wzmacnianie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w rolach: osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, współmieszkańca, konsumenta, w kontekście kręgów społecznych (wspólnota mieszkaniowa, sąsiedzi, koledzy, społeczność lokalna), jak również w kontekście ról społecznych, które osoby powinny podejmować z racji swojego wieku oraz przysługujących im praw.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od potrzeb wpierane są przez Asystentów Osoby Niepełnosprawnej oraz wolontariuszy.

Adres placówki:
Szczecin, ul. Hoża 32
tel. 91 42 68 197, 91 42 68 198, wew. 114

Kierownik: Magdalena Stadnik